ГОТОВНІСТЬ МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

готовність до професійної діяльності, вчитель історії, професійні якості, професійні компетентності, підготовка до професійної діяльності readiness for professional activity, history teacher, professional qualities, professional competencies, preparation for professional activity

Як цитувати

ДЕНИСЮК, В. І. (2022). ГОТОВНІСТЬ МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 163-170. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.24

Анотація

У статті розглянуто проблему готовності молодих вчителів історії до професійної діяльності (на основі анкетування вчителів історії Волинської області). Схарактеризовано головні підходи до визначення поняття «готовність до професійної діяльності», а також критерії його дефініції. Проаналізовано головні методичні проблеми, з якими стикаються молоді вчителі на початку професійної діяльності (брак психолого-фасилітативних знань і навичок, брак знань з історії, брак методичних вмінь, умінь роботи з документами, комп’ютером і програмним забезпеченням), а також їх імовірні причини (нестача практичного досвіду; невідповідність підготовки (освітньої програми) в університеті вимогам до вчителя в школі; необізнаність із вимогами до вчителя в школі; нестача психолого-фасилітативних вмінь у роботі з учнями). З’ясовано особливості методичних проблем відповідно до вікового критерію. Досліджено важливість основних професійних якостей (організаційні й управлінські здібності, емпатія, цілеспрямованість, працездатність, лідерські якості, самоконтроль, дисциплінованість, стресостійкість, комунікаційні здібності, уміння працювати самостійно й у команді, аналітичні здібності, гнучкість) і професійних компетентностей вчителя для готовності до професійної діяльності. Установлено головні рекомендації щодо підвищення професійності й конкурентоспроможності майбутніх вчителів історії (студентів, що навчаються за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)»), зокрема щодо посилення практичної складової частини в освітній програмі. Результати дослідження візуалізовано в статті за допомогою діаграм. Здійснено порівняння окремих елементів державної політики у сфері підготовки вчителів в Україні та європейських державах.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.24
PDF

Посилання

Баханов К. Організація особистісно орієнтованого навчання. Порадник молодого вчителя історії. Харків : Основа, 2008. 159 c.

Візнюк В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід’ємна складова професійної підготовки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2019. № 1. С. 130–136. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.17 (дата звернення: 25.09.2021).

Генсерук Г., Мартинюк С. Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2021. Т . 1 . № 1. С. 121–131. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.15 (дата звернення: 10.10.2021).

Делікатна Н. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних педагогічних технологій. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 23. Т. 1. С. 167–171. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/23-1.37 (дата звернення: 01.10.2021).

Дорошенко Т. Аналіз стану сформованості готовності менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації (на основі анкетування). Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 20. Т. 1. С. 20–25. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/20/part_1/6.pdf (дата звернення: 25.09.2021).

Коваленко Л. Культура професійної самореалізації вчителя як наукова проблема педагогіки вищої школи. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 21. Т. 2. С. 98–101. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/24.pdf (дата звернення: 01.10.2021).

Онищенко Н. Вплив освітнього середовища вищої школи на формування готовності майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності. Інноваційна педагогіка. 2021. Випуск 31. Т. 1. С. 133–138. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/31-1.28 (дата звернення: 02.10.2021).

Партола В., Смолянюк Н., Собченко Т. Поняття ціннісного ставлення майбутніх педагогів до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 21. Т. 2. С. 165–168. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2019. 21.2-37 (дата звернення: 27.09.2021).

Педагогічна майстерність : Підручник / І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос та ін. ; За ред. І. Зязюна. 3-тє вид., допов. і перероб. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 376 с.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» : Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 р. № 2736. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv (дата звернення: 26.09.2021).

Резунова О., Передерій О. Професійна готовність викладачів до здійснення інноваційної педагогічної діяльності. Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. P. 269–284. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-023-0-17 (дата звернення: 29.09.2021).

Сапогов М. Професійна компетентність учителя як визначальна фахова характеристика. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 23. Т. 2. С. 100–104. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/23-2.20 (дата звернення: 05.10.2021).

Чурсина А. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию студентов как приоритетное направление развития вуза. Современная высшая школа: инновационный аспект. 2014. № 1. С. 18–21.

European Commission/EACEA/Eurydice. Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being. Eurydice Report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 188 p.

European Commission/EACEA/Eurydice. Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 128 p.

Garrone-Shufran S. Preparing Teachers to Teach the Language of History. Teaching History. 2020. No. 45 (2). P. 2–17. DOI: https://doi.org/10.33043/TH.45.2.2-17 (Last accessed: 05.10.2021).

Sadovets O. Teacher career development in European countries and its consistency with teacher competence framework. Порівняльна професійна педагогіка. 2021. № 11 (1). С. 63–71. URL: https://www.khnu.km.ua/root/files/02/20211/11.pdf (Last accessed: 29.09.2021).