ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

бакалавр музичного мистецтва, професійне становлення, вокальний ансамбль, педагогічні принципи, вокально-ансамблева підготовка bachelor of musical art, professional development, vocal ensemble, pedagogical principles, vocal-ensemble training

Як цитувати

ЗАРИЦЬКА, А. А. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 47-52. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.7

Анотація

У статті визначено сутність професійного становлення бакалаврів музичного мистецтва. Висвітлено специфі- ку вокально-ансамблевої підготовки студентів у процесі творчої діяльності, що передбачає поєднання теоретич- них знань та практичних навичок, набуття необхідних фахових компетенцій. Виокремлено основні педагогічні принципи вокально-ансамблевої підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр. Використання запропонова- них педагогічних принципів сприятиме ефективній підготовці бакалаврів до керівництва вокальними ансамбля- ми, забезпечуватиме реалізацію творчого потенціалу майбутніх фахівців. Основними педагогічними принципами вокально-ансамблевої підготовки бакалаврів музичного мистецтва виокремлено: принцип єдності колективного музикування, принцип систематичної вокально-професійної спрямованості, принцип цілісності вокально-ансамб- левого розвитку, принцип дотримання творчого іміджу, принцип вокально-імпровізаційних практик, принцип художньо-виконавської інтерпретації музичного твору, принцип педагогічної рефлексії, принцип художньо-твор- чої самореалізації, принцип стимулювання музичного смаку. Акцентовано увагу на доцільності систематичного використання методичних прийомів у роботі з вокальним ансамблем, які дозволяють студентам розвивати не лише вокально-технічні вміння, але й уміння художно-виразового виконавства. Готовність бакалаврів музичного мистецтва до практичної діяльності з вокальним ансамблем визначається високим рівнем музично-теоретичних та вокально-ансамблевих знань, практико-методичних умінь та навичок, здатністю до використання сучасних інтерактивних технологій. Доведено, що лише комплексне забезпечення педагогічних принципів може стати основою якісної вокально-ансамблевої підготовки та формування в бакалаврів музичного мистецтва художньо- виконавського досвіду.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.7
PDF

Посилання

Бітько Н.Г. Педагогічні принципи розвитку вокального мислення майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання. Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. Вип. 1–2 (13–14). С. 157–167.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997, 366 с.

Негребська О. Педагогічні принципи викладання в мистецькій школі. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. Т. 2. 479 с.

Падалка Г.М. Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : збірник. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. Вип. 10 (15). С. 9–14.

Падалка Г.В., Зайцева А.В. Культурологічні виміри проективного моделювання мистецької освіти. Культура і сучасність : альманах. № 1. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 3-6.

Irene Velsvik Bele. (2008). The Teacher’s Voice: Vocal training in teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research 52:1, pages 41-57.

Berezovska Liudmyla, Kondratska Galyna, Zarytska Anna, Volkova Kateryna & Matsevko Taras (2020). Introduction of New Forms of Education in Modern Higher and Vocational Education and Training. International Journal of Higher Education, Vol. 9, No. 7. 107-118. URL: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p107 (дата звернення: 26.03.2021).