АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
PDF

Ключові слова

академічна культура, академічна доброчесність, заклад вищої освіти, учасники освітнього процесу, процедури та політики щодо дотримання академічної доброчесності academic culture, academic integrity, institution of higher education, participants in the educational process, procedures and policies for the observance of academic integrity

Як цитувати

ГЕЛЕШ, А. В., & КЛЮС, А. О. (2022). АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 157-162. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.23

Анотація

У статті обґрунтовано політики та процедури Національного університету «Львівська політехніка» щодо дотримання принципів академічної культури та доброчесності учасниками освітнього процесу. Зокрема, на основі аналізування окремих елементів рамкової програми із забезпечення якості академічної доброчесності, запропонованої в дослідженнях Ганни Полякової, Юлії Лоли та Ольги Почуєвої, розкрито особливості впровадження та оцінювання рівня дотримання академічної культури та доброчесності в Національному університеті «Львівська політехніка». Проаналізовано цілісність системи впровадження та відстеження рівня дотримання академічної культури та доброчесності в університеті в межах системи внутрішнього забезпечення якості освіти, основу якої становить певна система принципів, політик та процедур. Висвітлено розподіл відповідальності за доброчесну академічну поведінку між суб’єктами освітнього процесу університету. Представлено перелік процедур, показників та політик університету щодо дотримання академічної доброчесності академічною спільнотою. З’ясовано, що в університеті є розроблені та застосовуються в освітньому процесі відповідні нормативно-інструктивні документи, що регулюють питання принципів дотримання академічної доброчесності. Серед них – положення про академічну доброчесність, Кодекс корпоративної культури, регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування в періодичних наукових виданнях та порядок розгляду звернень студентів Національного університету «Львівська політехніка». Не менш важливим інструментом щодо виявлення та недопущення проявів академічної недоброчесності в університеті є систематичне проведення опитувань серед науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.23
PDF

Посилання

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики». Київ : Таксон, 2016. 234 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : колег. монографія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 168 с.

Положення «Про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка». URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/1553/178-10vid08092017-2-9.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Положення «Про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка». URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2062/lpnu-kodeks.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Полякова Г. А., Лола Ю. Ю., Почуєва О. О. Упровадження, моніторинг та оцінка академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 2019. Вип. 13. Т. 2. С. 149–155.

Порядок розгляду звернень студентів Національного університету «Львівська політехніка». URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2092/nakaz320-1-10vid03072020.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Про освіту : Закон України 2145-VIIІ від 25 вересня 2017 р.: зі змінами від 18.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 15.10.2021).

Ромакін В. Академічна чесність у вищій освіті. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Педагогіка. 2002. Вип. 7. Т. 20. С. 23–28.

Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП 03.14) «Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях». URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2033/reglament-perevirki-na-akademichniy-plagiat.pdf (дата звернення: 15.10.2021).