СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО СЬОГОДЕННЯ
PDF

Ключові слова

історія педагогічної майстерності, братські школи України, Статути братських шкіл, «Порядок шкільний», педагогічна майстерність, історична ретроспектива history of pedagogical excellence, Ukrainian fraternal schools, “School order”, pedagogical excellence, historical retrospective

Як цитувати

ЛАВРІНЕНКО, О. А. (2022). СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО СЬОГОДЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 142-151. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.21

Анотація

У статті розглядаються проблеми значимості становлення нового напряму в педагогічній науці – історії педагогічної майстерності. На прикладі розвитку складників педагогічної майстерності у братських школах України ХVІ–ХVІІ ст. в історичній ретроспективі продемонстровано поступ педагогічної майстерності як атрибутивного складника діяльності-дії майбутніх наставників-учителів. Визначено сутнісний зміст історії педагогічної майстерності у наукових підходах сучасних дослідників теорії та історії педагогіки – наукової школи академіка І. А. Зязюна. Мета статті полягає в розкритті сутності та специфіки розвитку педагогічної майстерності наставника-вчителя у братських школах України ХVІ–ХVІІ ст. На основі логіко-системного та історіографічного методів історико-педагогічного дослідження показано організаційно-педагогічні засади підготовки вчителя на засадах олюдненої й опочуттєвленої педагогіки, сповідуваної представниками наукової школи теорії та історії педагогічної майстерності академіка І. Зязюна. Визначені організаційно-педагогічні форми й методи підготовки наставника-вчителя у братських школах України ХVІ–ХVІІ ст., зокрема естетизація процесу професійної підготовки, розвитку вмінь впливати на чуттєву сферу вихованців, мають стати основоположним чинником сучасної професійної підготовки майбутніх учителів. Історія педагогічної майстерності має стати запорукою культурно-історичного призначення у контексті професійного досвіду її носія, педагога, його освітньо-виховного потенціалу в різновидах навчальних закладів; інноваційних технологій творчого опанування педагогічної майстерності у вищих педагогічних закладах освіти студентською молоддю – продовжувачами духовної спадщини своїх наставників.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.21
PDF

Посилання

Антонюк В. Українська вокальна школа : етнокультурологічний аспект : монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Українська ідея, 2001. 144 с.

Букач М. М. Соціально-історичні передумови формування освіти в Україні в ХV – ХVІІ ст. Наукові праці : зб. Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2001. Т. 13 : Серія «Педагогіка». С. 17–21.

Васянович Г. П. Педагогічна естетика : навчальний посібник. Львів : Норма, 2021. 464 с.

Закович М. М., Зязюн І.А., Смашко О. М. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / за ред. М. М. Заковича. Київ : Знання, 2002. 558 с.

Збандуто С. Ф. Киевская академия ХVІ–ХVІІІ вв. Советская педагогика. 1946. № 7. С. 59–75.

Зязюн І. А. Естетика і етика педагогічної дії. Сучасні заклади освіти – 2013 : міжнар. Виставка (м. Київ, 28 лют. – 2 берез. 2013 р.). МОН, молоді та спорту України, НАПН України, Компанія «Виставковий світ». Київ, 2013. С. 26–27.

Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика поступ : монографія. Київ : Богданова А.М., 2009. 328 с.

Мазур П. Українська школа доби ренесансу. Директор школи. Україна. 2005. № 1/2. С. 97–115.

Медвідь Л. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. Київ : Вікар, 2003. 335 с.

Мельничук О. С. Життя та педагогічні ідеї Кирила Транквіліона Ставровецького. Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту / відп. ред. Ю М. Ковальчук; упоряд : Л. Д. Березівська, В. А. Гурський. Кам’янець-Подільський : «Абетка-НОВА», 2002. Вип. 3. Т. ІІ. С. 223–226.

Митюров Б. Н. Развитие педагогической мысли на Украине в ХVΙ–ХVΙΙ вв.; под ред. А. Р. Мазуркевича. Киев : Рад. школа, 1968. 211 с.

Науменко Ф. І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький (лекції з історії педагогіки для студентів університету). Львів, 1963. 116 с.

Сбруєва А. А. Вимоги до вчителя та його підготовки у вітчизняних шкільних документах. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / редкол. : Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоанова, 1999. Вип. 2. С. 133–137.

Семенова А. В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : монографія. Одеса : Бондаренко М. О., 2016. 436 с.

Семеног О. М. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя української мови і літератури. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти : монографія. Київ : ПВЦ «Імекс-ЛТД», 2003. 239 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні ; 2-ге вид. Львів : Афіша, 2001. 664 с.

Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Кн. 1 : Х–ХІХ ст. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. 549, [3] с.

Фарина С. Я. Соціокультурні передумови формування української національної еліти наприкінці ХVΙ – на початку ХVІІ століть. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків : НТУ «ХПІ», 2005. № 2. С. 52–57.

Філіпчук Г. Г. Суспільний пріоритет освіченості. Вісник кафедри Юнеско «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 2020. С. 37–44.