ОРГАНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

іноземна мова, кооперативне навчання, дистанційне навчання, викладач, студент, сучасні заклади вищої освіти, освітні платформи foreign language, cooperative learning, distance learning, teacher, student, modern higher education institutions, educational platforms

Як цитувати

ОСОВА, О. О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 128-135. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.19

Анотація

Нова комунікативна реальність та популяризація інформаційно-комунікаційних технологій зумовили пошук інноваційних засобів, методів та технологій навчання іноземних мов, що забезпечують розвиток мовних навичок та мовленнєвих умінь студентів із високим рівнем культури іншомовного спілкування, сприяють швидкій адаптації особистості до умов продуктивного співробітництва та правильного прийняття рішень. У контексті зазначеного особливий інтерес викликає проблема організації кооперативного навчання іноземних мов студентів сучасних закладів вищої освіти України в умовах дистанційної освіти, що потребує детального вивчення та висвітлення у науково-педагогічній літературі. У статті здійснено спробу узагальнення досвіду організації кооперативного навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти у сучасних закладах вищої освіти в Україні. На основі вивчення досвіду їх діяльності визначено дидактичні можливості окремих платформ дистанційного навчання для організації кооперативного навчання (Moodle, Zoom, Skype, Google Classroom тощо) на заняттях іноземних мов, а саме: використання різних форм групової роботи (дискусії, «мозковий штурм», «комплімент», підготовка проєктів тощо), доступність засобів для спілкування та здійснення тестового контролю, можливість використання інших онлайн сервісів (YouTube, BBC, онлайн-газет та журналів тощо), які містять цікавий матеріал для дискусій; обмін відео-, аудіоінформацією тощо. Виявлено низку недоліків, серед яких варто відзначити відсутність зорового контакту, що значно зменшує можливості методів кооперативного навчання на заняттях з іноземної мови; відсутність безпосереднього «живого» спілкування з викладачем, а також мультизайнятість студента під час роботи з електронними сервісами, значні ризики роботи з фейковою інформацією, відволікання уваги на інші сайти тощо. З’ясовано, що організація кооперативного навчання іноземних мов у контексті дистанційного навчання характеризується недостатнім рівнем інформатизації суспільства, потребою врегулювання питань фінансування та нормативно-правового забезпечення, а також корінною зміною ролі викладача в освітньому процесі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.19
PDF

Посилання

Bielousova R. Designing ESP materials within the blended learning concept. SGEM: Ecology, economics, education and legislation, 2015. P. 847–853.

Johnson D. An Overview of Cooperative Learning. URL: http://www.co-operation.org/home/introductiontocooperative-learning (дата звернення 25.01.2021 )

Moodle URL: https://moodle.org/ (Дата звернення 08.02.2021)

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. New 8th Edition. Oxford: Oxford University Press, 2010, 1796 p.

Roger T., Johnson D. An Overview of Cooperative Learning. URL: http://www.co-operation.org/home/introduction-tocooperative-learning/ (дата звернення 15.02.2021 )

Vakaliuk T., Osova O., Chernysh O. Using information and communication technologies for the formation of linguodidactic competence of future foreign language teachers. ICT and learning tools in the higher education establishments. Vol 82. No 2. 2021 URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3868 (Дата звернення 01.08.2021)

Бескорса О.С. Система Moodle як засіб організації змішаного навчання практичної фонетики німецької мови. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62, № 6. С. 86–97. URL: https://www.researchgate.net/publication/331467715_SISTEMA_MOODLE_AK_ZASIB_ORGANIZACII_ZMISANOGO_NAVCANNA_PRAKTICNOI_FONETIKI_NIMECKOI_MOVI (Дата звернення 21.08.2021)

Вакалюк Т. Піходи до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи у вiтчизнянiй нaуковiй лiтерaтурi. Сучасні iнформaцiйнi технологи та iнновaцiйнi методики навчання у підготовці фaхiвцiв: методолопя, теорiя, досвiд, проблеми : Зб. наук. пр. Випуск 48. Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2017. С. 83–87. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25124/1/стaття_Вaкaлюк.pdf (Дата звернення 04.08.2021)

Гончарова О., Маслова, А. Особливості використання Skype та Zoom в процесі дистанційного навчання англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукр. наук.-теоретичної конф., (25 листопада 2020 р. Вінниця). 2020. с. 29–32.

Ковалинська І.В. Можливості використання електронного навчального простору. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 101, с. 159–162.

Коваль Т., Аврамчук А. Використання системи Moodle для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід. Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: педагогіка. 2016. № 2 (53). С. 93–99.

Костікова І.І. Електронна педагогіка: монографія / І.І. Костікова. Харків: «Смугаста типографія», 2015. 160 с.

Микитюк А. Використання сервісу Zoom у дистанційному навчанні. URL: http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-525-8896-vikoristannya-servisu-zoom-u-distanciynomu-navchanni_kafedra-inozemnih-mov (Дата звернення 05.07.2021)

Стельмах С. Classroom – интерактивный сервис Google для учителей и учащихся URL: http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=163279 (Дата звернення 08.08.2021)