ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІЙ: СПАДКОЄМНІСТЬ ТРАДИЦІЙ
PDF

Ключові слова

консерваторія, музична освіта, історія музичної освіти, заклад вищої освіти, музичне училище conservatoire, music education, higher education institution, history of music education, music college

Як цитувати

ЛИТОВЧЕНКО, В. С. (2022). ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІЙ: СПАДКОЄМНІСТЬ ТРАДИЦІЙ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 122-127. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.18

Анотація

У статті описано походження терміна «консерваторія», згадано відкриття перших консерваторій у ХVІ столітті на території сучасної Італії. Відзначено трансформацію консерваторій у заклади вищої освіти, що діють за університетським принципом, на відміну від середньовічної системи «майстер – підмайстер». Описано першу спробу відкриття консерваторії в Україні у місті Кременчук у кінці XVIII століття, тобто ще до появи перших консерваторій на територіях країн, до складу яких входили українські землі у ХІХ столітті. Відзначено спільні тенденції розвитку професійної музичної освіти на українських землях у складі Австро-Угорщини та Російської імперії, появу музичних товариств, що сприяли відкриттю музичних училищ у Львові, Києві, Харкові, Одесі в ХІХ столітті. Простежено, як на базі цих навчальних закладів згодом було відкрито консерваторії. Описано становлення за радянських часів системи професійної музичної освіти, де найвищими ланками були консерваторії Києва, Харкова, Одеси, Львова. Виявлено позитивні та негативні риси централізації та уніфікації системи музичної освіти. Охарактеризовано шляхи розвитку вищої музичної освіти за часів незалежності, описано труднощі впровадження дворівневої системи вищої освіти. Описано процес зміни статусів та назв навчальних закладів, що в результаті привело до заміни консерваторій на університети та академії. Описано відкриття нових навчальних закладів, що надають вищу освіту в галузі музики, у великих містах України. Зроблено висновок про те, що діяльність сучасних українських закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку музикантів, має в основі усталену систему музичної освіти українських консерваторій, яка спирається на багатовікові традиції західноєвропейської системи професійної музичної освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.18
PDF

Посилання

Ганзбург Г. Консерваторія в університетському статусі. Музика, 2014. № 3. С. 46-47.

Консерваторія. Українська музична енциклопедія. Т. 2 / Редкол. Г. Скрипник (голова) та ін.; НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. К. : Вид. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2008. С. 528.

Мазепа Т Л. Галицьке музичне товариство у культурномистецькому процесі XIХ – початку ХХ століття : дис … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2018. 568 с.

Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія : навч. посібник. Суми : Козацький вал, 2009. 208 с.

Ніколаї Г.Ю. Витоки музично-педагогічної освіти в Україні. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010. С. 159–183.

Падалка Г.М. Парадокси і перспективи підготовки фахівців у системі професійної мистецької освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 26. С. 3–8.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.help/law/1556-VII (дата звернення: 02.11.2021).

Рожок В. Інтеграція – не уніфікація. Музична освіта та Болонський процес. День. 2005. 16 листопада, № 211.

Сідлецька Т.І. Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні. Знання. Освіта. Освіченість : зб. матер. I Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 верес. 2012 р. Вінниця : ВНТУ, 2012. С. 112–114.

Ritzarev M. Eighteenth-Century Russian Music. Aldershot : Ashgate, 2006. 387 p.