ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PDF

Ключові слова

розвиток, недержавна вища школа, віртуальний університет, недержавний сектор вищої освіти, глобалізація, світовий освітній простір, якість освітніх послуг development, non-state higher school, free university, free higher school, internationalization, globalization, massification, democratization, quality of educational services

Як цитувати

КОРЖ-УСЕНКО, Л. В., & СИДОРЕНКО, О. Л. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 114-121. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17

Анотація

Стаття присвячена розкриттю тенденцій та особливостей розвитку недержавної вищої школи у світовому вимірі. На основі історіографічного аналізу з’ясовано ступінь розробленості вибраної проблеми та підтверджено, що розвиток недержавного сектору вищої школи належить до сучасних трендів глобального ринку освітніх послуг. З використанням термінологічного аналізу уточнено ключові поняття дослідження. Завдяки ретроспективному аналізу еволюції світового освітнього простору представлено історичні аспекти розвитку недержавних закладів вищої освіти у ХХ столітті. За допомогою синхронного аналізу перебігу інноваційних процесів у світовому освітньому просторі розкрито регіональні та сутнісні особливості розвитку недержавного сектору вищої школи у різних країнах світу. Методом синтезу узагальнено основні переваги та недоліки недержавних закладів вищої освіти у світовому вимірі на початку ХХІ століття. Показано домінування недержавного сектору вищої освіти за кількісними характеристиками та якістю освітніх послуг. Охарактеризовано типи закладів вищої освіти недержавного сектору, розповсюджених у різних країнах світу. Окреслено особливості елітних приватних університетів та вищих шкіл, спрямованих на масовізацію освіти. Розкрито значення позитивного досвіду високорозвинених країн під час розроблення освітніх моделей у різних країнах світу. Розкрито посилення таких тенденцій у розвитку недержавної вищої школи на початку ХХІ століття, як: лібералізація, демократизація, модернізація університетської автономії, диверсифікація, елітаризація, комерціалізація, інтеграція, міжнародна координація. На підставі методу узагальнення представлено результати, висновки та перспективи розроблення вибраної проблеми.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17
PDF

Посилання

Антонюк Л.Л., Павленко А.Ф., Василькова Н.В. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Київ : КНЕУ, 2014. 350 с.

Білецька В.В., Поляничко О.М., Комоцька О.С. Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу. Молодий вчений. 2018. № 4.3 (56.3). С. 10–14.

Грицай Я.О. Місце приватних університетів Німеччини в освітній системі держави. Innovative solutions in modern science. 2017. № 4 (13). С. 1–26.

Ідея університету: сучасний дискурс / В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. Філіпенко та ін. ; ред. Л.В. Губерський, А.С. Філіпенко. Київ: Київський університет, 2014. 367 с.

Корж-Усенко Л.В., Сидоренко О.Л. Недержавна вища школа України: ретродосвід та сучасні виклики. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. 160 с.

Костецька М.В. Розвиток вищої освіти в Україні та країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): порівняльний аналіз : дис. …. канд. пед. наук : 13.00.01. Дрогобич, 2017. 187 с.

Орлов П.І. Приватна вища освіта в Україні (стан та перспективи). Науковi записки Харкiвського економiко-правового унiверситету. Право. Економіка. Гуманітаристика. 2019. № 1 (22). С. 6–15.

Парпан У.М. Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір : дис. … д-ра юр. наук : 12.00.01. Львів, 2018. 473 с.

Присвітла О.В. Домінанти розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку освітніх послуг : дис. … канд. економ. наук : 08.00.02. Львів, 2016. 276 с.

Прохор І.П. Тенденції в управлінні приватною вищою освітою України в умовах європейської інтеграції : дис. … канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2015. 319 с.

Стефанович М. Система высшего образования во Франции. URL : https://www.hotcourses.ru/study-infrance/choosing-a-university/higher-education-system-in-france/ (дата звернення : 28.10.2021).

Хантер Ф. Частные университеты в системе высшего образования Италии. Экономика образования. 2010. № 5. С. 132–134.

Хміль О. Особливості системи вищої освіти у Франції. Молодь і ринок. 2010. № 9. С. 95–99.

Частные вузы в Германии. URL : http://www.de-portal.com/ru/ucheba-v-germanii/chastnye-vuzy-v-germanii.html (дата звернення : 28.10.2021).

Giesecke, H.C. (1999). Expansion and development of private higher education in East Central Europe. International Higher Education. 16, 2–4. URL : https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/6498/5721

Levy, D. (2005). Legitimacy in Central and Eastern European Private Higher Education. International Higher Education, 38, 7–8. URL : https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/7464/6660

Reisz, R.D. (2003). Public policy for private higher education in Central and Eastern Europe. Conceptual clarifications, statistical evidence, open questions. Arbeitsberichte 2’03. Hrsg. von HoF Wittenberg – Institut fur Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universitat HalleWittenber, Wittenberg. URL : https://www.hof.uni-halle.de/dateien/ab_2_2003.pdf

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. (2021). URL : http://www.carnegiefoundation.org/