НАЦІОНАЛЬНЕ І ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
PDF

Ключові слова

національно-патріотичне виховання, освітній процес, Нова українська школа, громадянська освіта, Вітчизна national-patriotic education, educational process, New Ukrainian school, civic education, Fatherland

Як цитувати

БАТРУН, І. В. (2022). НАЦІОНАЛЬНЕ І ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 97-105. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.15

Анотація

У статті автор підіймає проблему національного й патріотичного виховання індивідуальності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Доведено, що в основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму й утвердження національних цінностей. Система національно-патріотичного виховання потребує комплексної організації – через освітній процес і позаурочну роботу, створення педагогічних умов, що забезпечують формування нового українця. За словами В. О. Сухомлинського, ефективність процесу національно-патріотичного виховання залежить від повноти реалізації всіх його складників. Основними складовими частинами національно-патріотичного виховання залишаються громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне, які забезпечують формування національних та європейських цінностей. Важливу роль у становленні особистості відіграють органи учнівського самоврядування. Саме в колективі дитина самореалізується, самовизначається, самовдосконалюється, тому розвивати соціальну активність учнів, виховувати почуття власної гідності, надавати можливість виявити себе як особистість – головне завдання шкільного самоврядування. На сучасному етапі є потреба в підвищенні педагогічної культури батьків із національно-патріотичного виховання (обговорення питання національного, громадянського, патріотичного, морального, духовного, родинного виховання на батьківських зборах, залучення батьків до планування та проведення позакласних заходів національно-патріотичного спрямування). У процесі наукового пошуку було з’ясовано, що ідеї В. О. Сухомлинського, науково-методологічні розробки, практичний досвід нині втілюється в освітньо-виховних системах європейських країн, Японії, Китаю, США. Головні компоненти Концепції Нової української школи тісно перегукуються з педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського: новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками й громадою. Ідеї Сухомлинського натепер органічною частиною ввійшли в сучасний навчально-виховний процес української школи.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.15
PDF

Посилання

Боделан О. Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Одеса, 2000. 15 с.

Кравцов В. О. Вимоги до професійної культури вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Академії педагогічних наук України. Педагогіка і психологія. 2004. № 42 (1). С. 21–31.

Струннікова Д. І. Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років (в умовах діяльності НВК «школа – дитячий садок») : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 «Дошкільна педагогіка». Київ, 2000. 16 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори в 5 томах. Том 1. Київ, 1976. С. 62–208.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. Вибрані твори в 5 томах. Том 4. Київ, 1976. С. 393–619.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Київ, 1976. 169 с.