ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
PDF

Ключові слова

творчість, професійна готовність до розвитку творчості дитини, професійна компетентність, майбутній вихователь закладу дошкільної освіти creativity, professional readiness to develop children’s creativity, professional competence, future preschool teacher

Як цитувати

ДУРМАНЕНКО, О. Л. (2022). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 73-78. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.11

Анотація

У період реформування вищої педагогічної освіти актуальним є пошук шляхів формування творчості майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти в контексті компетентнісної реалізації професійних функцій у цілому й зокрема розвитку творчого потенціалу в дитини. Метою статті є аналіз можливостей навчальної дисципліни «Практикум з виготовлення ілюстративного матеріалу» як засобу формування творчості в майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти в контексті їх готовності до розвитку дитячої творчості. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення та систематизації. У статті визначено, що готовність майбутнього вихователя до професійної діяльності є результатом професійної підготовки і відображається в сформованості інтегральної, загальних та фахових компетентностей, серед яких важливу роль відіграє його здатність розвивати творчий потенціал дитини дошкільного віку. Змістом навчальної дисципліни є узагальнене сучасне розуміння змісту ілюстрації й ілюстративного матеріалу як наочного методу формування професійної компетентності майбутніх вихователів у цілому й зокрема їх творчості. Основні аспекти вивчення: ілюстрація як наочний метод професійної підготовки майбутніх вихователів; ілюстративні матеріали, їх види, функції, вимоги до виготовлення; взаємозв’язок словесних методів та ілюстрації; роль ілюстративних матеріалів у здійсненні освітньо-виховної діяльності майбутніх вихователів відповідно Державного стандарту дошкільної освіти. Метою навчальної дисципліни є ґрунтовне засвоєння студентами цілісної системи знань з теорії навчання та виховання як складової професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО; формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності в цілому й зокрема їхньої творчості в контексті набуття ними практичних умінь виготовлення ілюстративного матеріалу й його інтегративного застосування з іншими наочними методами задля розвитку дитячої творчості. Подальшого дослідження потребує обґрунтування нових змісту, форм і методів формування творчості студентів у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти, зокрема використання творчого потенціалу різних навчальних дисциплін.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.11
PDF

Посилання

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 326.

Желанова В. В. Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника:сутність та структура. Науковий вісник ужгородського університету. серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 1 (38). С.123 – 125.

Косенко Ю.М. Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу: основні напрями прояву. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 2. С. 244 –251.

Любива В. В. Важливість розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 122 – 127. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_2_27. (дата звернення: 22.10.2021р.).

Мартинюк А. Ю. Формування творчості у студентів факультету дошкільної освіти під час вивчення англійської мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 73, Т. 2 С.93 – 95.

Міхеєва О.І., Чубкова О.В. Творчість вихователя сучасного дошкільного закладу як фактор оптимізації педагогічної діяльності. Молодий вчений. 2019. №10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10.1/18.pdf

Моляко В.О., Мурзіна О.Л. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Житомир: Рута, 2006. 320 с.

Присяжнюк Ж.В. Методи і прийоми розвитку креативності дітей дошкільного віку. Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 96 – 10.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.

Силабус навчальної дисципліни «Практикум з виготовлення ілюстративного матеріалу» Режим доступу: https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-pedagogichnoi-osviti-ta-socialnoi-roboti. (дата звернення: 22.10.2021р.).

Volodymyr Z. Antoniuk, Nadiya I. Alendar, Oksana S. Bartkiv, Olha V. Honcharuk, Oksana L. Durmanenko Axiological Aspect of Professional Training of Future Pedagogues. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11, 4, 2481-2492. DOI: https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2296 (Scopus)