ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
PDF

Ключові слова

критичне мислення, курсанти, Державна кримінально-виконавча служба, професійна підготовка, технологія critical thinking, cadets, State criminal and executive service, professional training, technology

Як цитувати

ШУМЕЙКО, З. Є. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 67-72. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.10

Анотація

Автор статті визначає особливості формування критичного мислення у майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби в процесі їхньої професійної підготовки. Науковиця звертається до історичних аспектів застосування технології розвитку критичного мислення, визначає ознаки сформованості критичного мислення, описує основні етапи формування критичного мислення в межах навчального заняття – актуалізацію, осмислення та рефлексію. Вона обґрунтовує завдання кожного з указаних етапів і вказує методи, що будуть ефективними для формування критичного мислення майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби. Автор обґрунтовує доцільність переходу від форм і методів навчання інформативно-репродуктивного характеру до проблемних і дослідницьких завдань. Автор визначає особливості професійної підготовки майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби в контексті реалізації технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі, зокрема такі як: використання завдань, спрямованих на аналіз, синтез, порівняння, установлення логічних зв’язків, узагальнення; дослідницька діяльність на основі самостійної пізнавальної активності курсантів, їхньої міжособистісної взаємодії й постійної співпраці; заохочення курсантів до пошуку інформації, взаємооцінювання, оперування доказами та формулювання висновків; організація співпраці на основі пояснення, дискутування, обґрунтування, висунення гіпотез, генерування ідей, спільного розв’язання завдання, прийняття рішень; спрямованість навчальної діяльності не на констатування фактів, а на формулювання власних суджень. Автор статті доводить, що в процесі впровадження технології розвитку критичного мислення в професійну підготовку майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби викладач має пам’ятати про ефективне використання часу, підбір оптимальних методів і прийомів навчання, створення умов для вільного вираження курсантами власних думок та ідей, спонукання їх до активної позиції в межах освітньої діяльності, формування атмосфери взаємної поваги й довіри.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.10
PDF

Посилання

Клустер Д. Критическое мышление. Відкритий урок. 2003. № 17–18. С. 9–13.

Ноэль-Цигульская Т. О критическом мышлении. 2002. URL: http://lib.rin.ru/doc/i/196838p.html (дата звернення: 15.10.2021).

Пометун О. Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 89–98.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України № 2713-IV, поточна редакція від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text (дата звернення: 01.07.2021).

Стіл Дж., Мередит К., Темпл Ч. Методи сприяння розвитку критичного мислення : навчально-методичний посібник. Київ : Науково-методичний центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект», 1998. 76 с.

Халперн Д. Психология критического мышления. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 512 с.

Шумейко З. Є. Упровадження технології розвитку критичного мислення в професійну підготовку фахівців Державної кримінально-виконавчої служби. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2020. Вип. 1 (19). С. 347–352.

Bloom B. S., Krathwohl D. R. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New York : Longmans, Green, 1956.

Denha N., Lilik O., Boyko T., Yudenok V. Psychological and Pedagogical Conditions and Means of Development of Professional Reflection of Teachers in the System of Methodical Work. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. No. 12/1. S. 67–87.