ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗВО ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
PDF

Ключові слова

професійна компетентність, професійно-педагогічна підготовка, професійна діяльність, саморозвиток, самореалізація, компетентнісний підхід professional competence, professional and pedagogical training, professional activity, self-development, self-realizatioя, competence approach

Як цитувати

ТИШАКОВА, Л. Т., & ХАЙРУЛІНА, Н. Ф. (2022). ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗВО ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 53-59. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню різноманітних аспектів удосконалення технологічної, професійно-педагогічної підготовки майбутніх юристів, розкриваються основні функції майбутнього юриста-викладача, процес його адаптації до реальної професійної діяльності. Проаналізовано проблему підготовки професіонала-юриста для здійснення професійної діяльності і реального рівня професійно-педагогічної готовності майбутнього юриста до діяльності в різних типах юридичних установ. У статті визначено, що методика формування базових компетентностей (форм, засобів, методів, засад) у юридичних навчальних закладах спеціального призначення передбачає створення спеціальних умов (спеціалізованих авдиторій) для проведення практичних занять зі спеціальних та гуманітарних дисциплін. Зазначено, що гуманітарна складова частина у навчальних планах університетів спеціального призначення недостатньо відображена. Доведено, що професійна діяльність майбутнього юриста-викладача, окрім глибоких спеціальних кваліфікованих знань, умінь і навичок, вимагає системи психологічних і педагогічних знань, навичок і прийомів, які забезпечують високу культуру спілкування, а також надбання навичок цінування та поваги до різноманітності і мультикультурності через рефлексію, самовдосконалення, пізнавальну та творчу активність. Знання педагогіки необхідні для ефективної організації роботи з людьми, проведення правовиховної роботи. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти значною мірою змінюється роль викладача. При компетентнісному підході викладач займає позицію організатора, консультанта, тьютора, який певним чином орієнтує навчальний процес на отримання майбутніми юристами-викладачами самостійного досвіду. Авторками визначено, що професійно-педагогічна підготовка майбутнього правника в контексті компетентнісного підходу не вичерпує всіх аспектів цієї проблеми і потребує подальшого вивчення методики формування компонентів професійно-педагогічної компетентності майбутніх правознавців.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8
PDF

Посилання

Гуманітарна складова у стратегічних документах із національної безпеки України https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/gumanitarna-skladova-u-strategichnikh-dokumentakh-iz.

Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. Харків: Видво НУВС України, 2002. 336 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://tinyurl.com/yxmkleg7

Леонова С. Проблеми реформування вищої юридичної освіти в контексті Сорбонсько-Болонського процессу URL : http ://webcache.googleusercontent.com.

Логінова Н.М. Поняття правового виховання майбутніх магістрів із правознавства при підготовці до викладацької діяльності. Питання юридичної освіти. Право і суспільство, № 4. 2012. С. 199–201.

Педагогіка. Силабус. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: 2019. 19 с.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Атіка, 2003. 320 с.

Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. «Молодий вчений», № 5.1 (45.1) травень. Київ. 2017. С. 123–126.

Яворська Г.Х. Педагогіка для правників. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2004. 335 с.

Яворська Г.Х. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців. Педагогика Pedagogy «Наука і освіта», № 4, 2016. С. 84–89.