ВПРАВИ НА ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ЕСКІЗНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ
PDF

Ключові слова

англомовна лексико-граматична компетентність, група вправ, читання, ескізний будівельний проєкт English lexical and grammatical competence, group of exercises, reading, sketch construction project

Як цитувати

ТАРАСЮК, Н. М., ОСЕЦЬКА, Н. Ф., & ШИКУН, А. В. (2022). ВПРАВИ НА ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ЕСКІЗНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 47-52. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.7

Анотація

У статті розглядаються вправи на інтегрований розвиток лексико-граматичних навичок і вмінь читання на основі ескізного будівельного проєкту як засобу розвитку англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні. Мета роботи – продемонструвати зразки групи вправ із підгрупи вправ на інтегрований розвиток лексико-граматичних навичок і вмінь читання на основі ескізного будівельного проєкту для розвитку англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні. Теоретична доцільність розроблення цієї групи вправ обґрунтовується наявністю наукових праць учених про лексико-граматичну компетентність як домінантного компонента мовної компетентності для майбутніх інженерів-будівельників. Методологія статті базується на етапах формування навичок, навчання граматики та на визначених і обґрунтованих теоретичних передумовах формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні. Наукова новизна полягає у розробленні вправ на основі ескізного будівельного проєкту як допоміжного засобу навчання до навчальних видань, які створені для студентів будівельних спеціальностей. Продемонстровано зразки вправ із зазначенням мети, виду, характеристики вправи та інструкції. Розроблено групу вправ, яка корелює із завершальним етапом формування лексико-граматичної компетентності у майбутніх інженерів-будівельників у читанні і містить відповідні підгрупи, що спрямовані на інтегрований розвиток лексико-граматичних навичок і вмінь у трьох видах читання. Продемонстровано умовно-комунікативну вправу на встановлення значення лексичних одиниць та граматичних структур із метою навчити студентів розуміти значення лексичних одиниць та граматичних структур на рівні тексту (ознайомлювальне читання). Показано умовно-комунікативну вправу із рефлексивним компонентом для навчання студентів розуміти лексичні одиниці та граматичні структури для співвіднесення вимог замовника із правильними інженерними рішеннями (до ескізного будівельного проєкту з їх подальшою презентацією) з метою розвивати навички встановлення смислових зв’язків між словами та реченнями (вивчаюче читання). Продемонстровано виконання вправ із поступовим нарощенням складності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.7
PDF

Посилання

Барабанова Г.В. (2005) Методика навчання професійно орієнтованого читання в немовному внз : монографія. Київ : ІНКОС, 315 с.

Бухбиндер В.А. (1977) Очерки методики обучения чтению на иностранных языках. Киев : Выща школа, 174 с.

Мусаелян И.Ф. (2011) Формирование лексико-грамматической составляющей языковой компетенции. Ярославский педагогический вестник. Ярославль, c. 139–142.

Рябцева О. (2010) Формирование грамматической составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Известия Южного федерального университета. Технические науки. Ростов-на-Дону, № 10, с. 115–118.

Стародубцева О.Г. (2014) Формирование иноязычной лексической компетенции студентов неязыкового вуза в контексте междисциплинарных связей. Научно-педагогическое обозрение. Томск, № 3, с. 38–42.

Стародубцева О.Г. (2013) Лексическая компетенция как языковая основа профессионально-коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. Бюллетень сибирской медицины. Томск, Т. 12. № 3. С. 127–131.

Струй О.М. (2012) Критерии формирования лингвистической компетенции. Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах : материалы I Междунар. заочной науч.-практ. конф. Томск, с. 73–75.

Фоломкина С.К. (1986) Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. Москва : Высш. шк., 207 с.

Шатилов С.Ф. (1986) Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие. Москва : Просвещение, 223 с.

Тарасюк Н.М. (2018) Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні: дис. канд.. пед.наук. : 13.00.02 / Н.М. Тарасюк, Київський національний університет імені Тараса Шеченка, 308 с.

Hood S., Solomon N., Burns A.(1996) Focus on Reading : New Edition. Sydney : Macquarie University, 134 p.

Sultana R. (2016) Communicative competence in engineering students – a yardstick to evaluate their technical content .Veda’s Journal of English Language and Literature. Vol. 3. Spl. Issue 1. P. 185–188.