ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРШОГО РІВНЯ ДО АВТОНОМІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

навчальна автономія, готовність, мотивація, здатність, іноземна мова, вища освіта learner autonomy, readiness, motivation, ability, foreign language, higher education

Як цитувати

ЛОСЬ, О. В., & ГАГІНА, Н. В. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРШОГО РІВНЯ ДО АВТОНОМІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 30-35. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.4

Анотація

У статті розглянуто поняття навчальної автономії в контексті вивчення іноземної мови та здійснено дослідження готовності здобувачів вищої освіти до автономії. Визначено, що автономія означає здатність до відповідальної й продуктивної навчальної діяльності та надає здобувачам вищої освіти більшої свободи у виборі матеріалів, ресурсів, стратегій вивчення іноземної мови, враховуючи їхні індивідуальні потреби і можливості, водночас передбачаючи особистий контроль за змістом, процесом та результатами навчання. Наголошується, що навчальна автономія притаманна суб’єктам освітнього процесу, які здатні визначати власні навчальні потреби та цілі, вміють самостійно планувати свою навчальну діяльність, обирати та застосовувати різноманітні стратегії, готові критично оцінювати результати, покладаючись на рекомендації викладача, та брати відповідальність своє навчання. Проведене опитування щодо готовності здобувачів освіти першого рівня до автономії у вивченні іноземної мови показало їх низьку здатність вибирати навчальні матеріали, ресурси та стратегії вивчення іноземної мови, а також планувати навчальну діяльність самостійно. Водночас виявлено низький відсоток студентів, здатних встановлювати зв’язки між вивченим і новим матеріалом, оцінювати обсяг вивченого матеріалу, вчитися впевнено без викладача. Опитування також продемонструвало низьку готовність респондентів сприймати зміни в навчальному процесі та недостатню вмотивованість. Автори розглядають мотивацію як важливий чинник розвитку навчальної автономії. Навчальна автономія у вивченні іноземної мови передбачає наявність у здобувачів освіти стійкої мотивації, впевненості у своїх можливостях, відповідального ставлення до процесу та результатів навчання. Зазначається, що внутрішня та зовнішня мотивація може вплинути на кінцевий результат вивчення іноземної мови. Робиться висновок, що оволодіння компетентністю навчальної автономії є одним із пріоритетних завдань вищої освіти, оскільки відповідає потребам суспільства у фахівцях, здатних автономно здобувати знання, навички та вміння, адаптуватися до постійно змінюваних умов.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.4
PDF

Посилання

Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии : учеб. пособие. Москва : Издательский центр «Академия», 2010. 192 с.

Autonomy and Independence in Language Learning / edited by Phil Benson and Peter Voller. New York : Longman, 1997. 270 p.

Bravo J.C., Intriago E. A., Holguin J.V., Garzon G.M., Arcia L.O. Motivation and autonomy in learning English as foreign language: a case study of Ecuadorian college students. English language teaching. Canadian Center of Science and Education, 2017. Vol. 10, No. 2. P. 100–113. URL: http://dx.doi.org/10.5539/elt.v10n2p100. (дата звернення: 28.10.2021).

Cherry, K., 2019. Intrinsic Motivation. Verywell. URL: https://www.verywellmind.com/what-is-intrinsic-motivation-2795385. (дата звернення: 28.10.2021).

Holec H. Autonomy and foreign language learning. Oxford : Pergamon Press, 1981. 87 p.

Little D. Autonomy in language learning. Autonomy in language learning : papers from a conference. London, 1990. P. 7–13.