ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО»
PDF

Ключові слова

интерактивните методи на преподаване, интерактивни обучаващи програми, груповата работа, дидактическите стратегии и технологии, ефективността на обучението, професионална подготовка по «Счетоводство на предприятието» interactive teaching methods, interactive training programs, group work, didactic strategies and technologies, the effectiveness of training, professional training in “Enterprise Accounting”

Як цитувати

ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. (2021). ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 35-41. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.5

Анотація

Статията е посветена на обосноваване на потенциала на интерактивните методи на преподаване, по-специал- но групова работа, в обучението на бъдещи счетоводни специалисти. Задачи на статията станаха: да се уточни понятието интерактивни методи и да се характеризират тези видове, които ще се прилагат в изследването; да се разкрият възможностите им за приложение в обучението по счетоводство на предприятието. Особена актуал- ност придобива темата сега, когато широко разпространение имат информационните технологии в обучението. Те позволяват да се създават интерактивни обучаващи програми, оказващи допълнителна помощ на учениците при усвояване на учебните програми и при развитие на познавателните им дейности. Счетоводството се развива непрекъснато и намира все повече приложения. Всички предприятия, здравни заве- дения и всички останали институции са свързани с приложение на счетоводния апарат и счетоводни методи. Като се има предвид настоящото и бъдещото развитие на науката и техниката, то трудно може да се посочи област, в която счетоводството да няма пряко или косвено влияние, създадени са много счетоводни софтуери за улеснява- не на работата на оперативния счетоводител, спестяването на времето и разходите за труд, точност на резултатите. Но тези програми се управляват единствено от добре подготвени счетоводни къдри – нашите ученици. Резултатите от настоящето изследване показват, че груповата работа заема важно място в бъдещото развитие на икономическото образование. Прилагането му в днешни условия може да доведе до желания резултат, ако използването му е прецизно и добре премислено. Днес все повече се налага необходимостта от ефективен учебен процес, съобразен с новите тенденции в обра- зованието, при които всяко дете е в центъра на образователно-възпитателния процес със своята самобитност, специфична култура, етническа принадлежност и социален опит.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.5
PDF

Посилання

Андреева Г. Социална психология, София, 1983, с. 221.

Андреев М. Дидактика, София, 1987, с. 367.

Андреев М. Оценяването в училище, София, 1995, с. 31.

Виноградова М., Первин, И. Колективната познавателна дейност и възпитанието на учениците, 1978, с. 40.

Гърмидолова М. Съвременни стратегии за обучението на учениците в средната училищна възраст, Статия, 2012, с.228.

Димитрова Т. Формиране на социалните умения в обучението по икономика чрез работа в група. Автореферат. София, 2001.

Добрева Н. Педагогика на технологичната подготовка, Шумен, 2009.

Иванов И. Диференциална педагогика, Шумен, 2002.

Сборник с доклади от младежка научна конференция, Съвременни проблеми в световодството, анализа и одита, изд.“Наука и икономика“, ИУ Варна, 2017.

Томас С. Кун. Структурата на научните революции, Статия, 1996.

Учебна програма по Счетоводство на предприятието, МОН, 2007.