ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАСКРІЗНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

вчитель початкової школи, професійна підготовка, виховання, цінності, наскрізна виховна діяльність primary school teacher, professional training, education, values, end-to-end educational activity

Як цитувати

АНТОНЮК, Н. А., & САВЧУК, С. В. (2021). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАСКРІЗНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 19-25. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.3

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до прова- дження наскрізної виховної діяльності. Проаналізовано останні нормативні документи, що визначають вимоги до педагогічної діяльності сучасних педагогів, та необхідні компетентності вчителя, визначено причини розширення їх кола для провадження успішної професійної діяльності сучасного вчителя. Розглянуто суть поняття «професій- на підготовка» у поглядах науковців та рівні даного процесу. Акцентовано на важливості виховного компоненту в освітньому процесі. Зауважено, що освітній процес НУШ орієнтується на морально-етичні та соціально-полі- тичні цінності, розглянуто генезис поняття «цінність». Вказано, що у Концепції Нової української школи вихован- ня сильних рис характеру рекомендується здійснювати через наскрізний досвід, ключовим елементом якого має бути приклад вчителя. Висвітлено вплив учителя початкової школи на становлення особистості молодших школя- рів; важливість психолого-педагогічної компетентності вчителя початкової школи. Зазначено, що складовими під- готовки до наскрізної виховної діяльності є не лише професійний, а і особистісний компоненти. Проаналізовано об᾿єм психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики в процесі підготовки в закладі вищої освіти. Висвітлено особливості формування гуманних стосунків у процесі підготовки майбутніх учителів. Перераховано та найефективніші форми роботи для стимулювання процесу виховання студентів педагогічних коледжів. Зробле- но спробу визначити поняття підготовки до наскрізної виховної діяльності. Акцентовано на важливості підтрим- ки реформування освіти на рівні держави для забезпечення позитивного іміджу вчителів, а також на необхідності у постійному особистісному рості вчителя, формуванні вміння навчатись впродовж життя у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.3
PDF

Посилання

Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя на основі інноваційних технологій : дис... д-ра пед.наук : 13.00.04. Київ, 2003. 440 с.

Концепція НУШ. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення 15.01.2021).

Кубанов Р. Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. Вип. 2–3. C. 27–32.

Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: дис. … докт. наук : 19.00.07. Київ, 1992

Сидоренко В.В. Концептуальні засади Нової української школи: ціннісносвітоглядний аспект. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник доповідей ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції. Київ, 2018. С. 121–128.

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження : наук. видання. Київ : ВД ЕКМО, 2010. 250 с.

Сухомлинський В. Вибрані твори : у 5 томах. Київ, 1976. Т. 1. С. 591.