ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, особи з особливими освітніми потребами, вища освіта, безбар’єрне середовище inclusive education, inclusive educational environment, people with special educational needs, higher education, barrier-free environment

Як цитувати

ШЕВЧУК, Г. Й. (2021). ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 151-157. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.23

Анотація

У статті проаналізовано головні виклики, що постають перед закладами вищої освіти під час здійснення інклюзивного навчання. Впровадження інклюзивного навчання, безумовно, є позитивною тенденцією розвитку української системи освіти, оскільки з кожним роком дедалі більша кількість осіб із особливими освітніми потре- бами має змогу здобувати знання та соціалізуватися. Розглянуто нормативно-правову базу навчання осіб із осо- бливими освітніми потребами. Завдяки нормативним і законодавчим реформам інклюзивна модель освіти стає все більш реальною за умови правильного розуміння суті і необхідності інклюзії усіма учасниками освітнього процесу та суспільством загалом. Досліджено ключові аспекти організації інклюзивного освітнього середовища, професійної підготовки викладачів до роботи в нових умовах, психолого-педагогічні засади інклюзивного навчан- ня і соціокультурної адаптації студентів. Системний характер змін передбачає реструктуризацію освітнього про- стору ЗВО відповідно до індивідуальних можливостей молоді з ООП. Ця структурна трансформація навчання передбачає довгостроковий, поетапний і дороговартісний процес із метою вирішення актуальних соціальних проблем усіх учасників інклюзивної освіти. Кардинальні зміни освітнього простору пов’язані, з одного боку, з формуванням доступного середовища, універсальним дизайном інфраструктури, наявністю спеціальних при- строїв для різних категорій студентів, а з іншого – з формуванням інноваційних структурних і змістовних аспектів цілісного педагогічного процесу, оформленням нового «сегмента» інклюзивної освіти за рахунок паралельного втілення професійно-освітніх і реабілітаційно-розвивальних технологій. Визначено напрями вдосконалення про- цесу інклюзії у закладах вищої освіти на основі аналізу досвіду країн Європи. Серед перспективних напрямів розвитку інклюзивної вищої освіти насамперед потрібно виділити проведення систематичної роботи із залучення студентів із ООП до навчання за різними спеціальностями, популяризацію здобуття вищої освіти особами з ООП, грамотну профорієнтаційну роботу зі школярами вразливих категорій.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.23
PDF

Посилання

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39. Ст. 380 [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інклюзивне навчання [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivnenavchannya

Вища освіта в Україні у 2019 році: статистичний збірник [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vysh_osvita/arch_vysh_osvita.htm

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635) [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38. Ст. 2004 [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Аріщенко А. Інклюзивний освітній простір ЗВО України: сучасний стан та перспективи розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 5. С. 381-389. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/37.pdf

Продіус О. І. Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи відповідно до вимог сучасного суспільства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4(2). С. 86-93 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4%282%29__14

Инклюзивное образование в вузах Европы: прогресс и проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://libinform.ru/read/foreign-experience/Inklyuzivnoe-obrazovanie-v-vuzah-Evropy-progress-i/

Чеський Університет Масарика: Як зробити навчання доступним для всіх [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://osvitoria.media/ru/experience/cheskyj-universytet-imeni-masaryka-yak-zrobyty-navchannyadostupnym-dlya-vsih-2/