ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕНТОРИНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

компетентність, ментор, менті, менторинг, наставництво, успіх, учитель competence, mentor, mentor, mentoring, mentoring, success, teacher

Як цитувати

ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК, В. В., БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО, А. В., & ДОЦЕНКО, С. О. (2021). ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕНТОРИНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 133-139. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.21

Анотація

Мета роботи – конкретизувати специфіку формування предметно-методичної компетентності вчителя на при- кладі розробленого проєкту менторського супроводу індивідуальної траєкторії особистісного та професійного розвитку здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дослідження здійснено відповідно до особис- тісного і компетентнісного підходів. Використано групу теоретичних методів: аналіз нормативного забезпечення освітнього процесу у закладах вищої педагогічної освіти – для визначення актуальності теми, практичні методи: спостереження, вивчення освітньої документації, розроблення педагогічного сценарію, SWOT-аналізу – для кон- кретизації дефініцій, карти проєкту і програми формування предметно-методичної компетентності вчителя. Подано визначення менторингу у закладі освіти як особливого виду педагогічного партнерства. Це партнер- ство поєднує досвідченого фахівця – ментора і здобувача певного рівня вищої педагогічної освіти (менті), коли останній прагне набути відповідного досвіду професійної діяльності. Менторинг – це практична співпраця, спря- мована на успіх менті. Передбачає чіткі хронологічні межі, обов’язковий зворотній зв’язок, добір актуальних для менті способів конструктивних моделей дій для досягнення поставленої мети. Предметно-методична компетент- ність вчителя – комплексна здатність знати і використовувати у професійній діяльності систему наукових і мето- дичних знань, умінь із конкретної предметної галузі, уміння проводити навчальні заняття ефективно. Результатом проєкту передбачено створення платформ онлайн-презентування авторських, колективних напра- цювань, живий підручник «Рівний рівному, або Навчаючись вчити», хендбуки для роботи інформаційно-консуль- таційного хабу «Ментор – менті».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.21
PDF

Посилання

Douglas C. A., Morley W. H. Executive Coaching: An Annotated Bibliography. NC : Greensboro, Center for Creative Leadership, 2000. 164 p.

McLean G., Yang B., Kuo Ch., Tolbert A., Larkin C. Measuring Managerial Coaching Skills. Human Resource Development Quarterly. 2005. Vol. 16. № 2. P. 157–178.

SWOT-аналіз: кому, коли й навіщо потрібен (+ реальний приклад). URL: https://bakertilly.ua/news/id44448 (дата звернення: 16.06.2021).

Vorozhbit-Horbatyuk V., Volkova Y., Stefan M. Conscious Parenting in Ukraine and Finland. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. II, May 28–29th, 2021. Р. 805–816. https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6332

Zeus P., Skiffington S. The Complete Guide to Coaching at Work. Australia : The McGrow-Hill Companies, Inc. 2007. 260 p.

Коллб Д., Петерсон К. Век живи – век учись. МИФ, 2017. 224 с.

Исследование воздействия добровольного бизнес-наставничества на молодых предпринимателей. YBI АНО «Международный форум лидеров бизнеса» (IBLF Russia) и ООО «Институт наставничества», 2018. 36 с.

Изабель Маєрс-Брикс. MBTI. Определение типов. У каждого свой дар. Москва : Карьера Пресс, 2014. 294 с.

Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. URL: https://erasmusplus.org.ua/novyny/3478-2021-2027-26-2.html (дата звернення: 21.07.2021)

Наказ МОН України № 776 Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення : 20.07.2021)

О’Коннор Дж., Лейджес А. Коучинг с помощью НЛП: практическое руководство по достижению поставленных целей. Москва : Изд-во ФАИР, 2008. 288 с.

Проєкт Положення про педагогічну інтернатуру. URL: https://mon.gov.ua (дата звернення: 20.07.2021).

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#n10 (дата звернення: 21.06.2021)

Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 р.». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 20.06.2021)