СПЕЦИФІКА ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ІМПРОВІЗАЦІЇ»
PDF

Ключові слова

імпровізація, стиль, методика, дисципліна, музика, виконавство improvisation, style, technique, discipline, music, performance

Як цитувати

CОЛОГУБ В. Д. (2021). СПЕЦИФІКА ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ІМПРОВІЗАЦІЇ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 122-127. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.19

Анотація

Мета дослідження – розглянути особливості опанування дисципліни «Основи імпровізації» студентами вищих закладів освіти мистецького спрямування спеціальності «Інструментальне мистецтво». Методологія дослідження передбачає використання історичного методу для висвітлення ролі імпровізаційного начала в музиці. Застосовуєть- ся аналітичний підхід з метою окреслення значення розвитку навичок імпровізування в різних напрямах музичної культури – академічному, народному та естрадно-джазовому. Для виокремлення методики формування навичок імп- ровізації використовується метод синтезу. Наукова новизна. У статті вперше системно із залученням історичного методу розглянуто навички імпровізації в межах різних стильових напрямів, що унаочнило потребу використання узагальнювальної методики навчання імпровізації для студентів вищих закладів освіти мистецького спрямування спеціальності «Інструментальне мистецтво». Вироблено стратегію опанування майстерності імпровізації. Висно- вки. Вивчення дисципліни «Основи імпровізації» є важливим складником підготовки сучасних музикантів-виконав- ців. Через те, що навички імпровізування можуть проявлятись у різних музичних напрямах – академічному, народно- му, джазовому, їх опанування є необхідним. Для вироблення навичок імпровізування потрібна наявність слухового досвіду, вивчення методів розвитку музичного матеріалу, дослідження шляхів створення драматургічно-виваженої, цілісної та доцільної імпровізації. Доречним є використання поєднання індивідуальних та групових форм роботи, які дозволять кристалізувати вміння імпровізувати та застосувати його у реальній виконавській практиці. Вміння імпровізувати не може розглядатись як стихійний некерований процес, лише як комплекс різних теоретичних знань та практичних навичок, що свідчать про його професійну майстерність.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.19
PDF

Посилання

Булез П. Ориентиры I. Воображать. Избранные статьи. Москва : «Логос-Альтера» ; «Eccehomo», 2004. 200 c.

Вокальная импровизация в поп-музыке – рифы, рансы, пассажи, мелизмы. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tQXO4zkdctA (дата звернення: 05.08.2021).

Денисюк І.С. Формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 256 с.

Колосовська О. Імпровізація як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства). Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. Вип. 8. С. 129–132.

Ніколаєвська Ю.В. Аутентична виконавська стратегія та її сучасні трансформації. Аспекти історичного музикознавства. 2017. Вип. 10. С. 180–198.

Сродных Н.Л. Основы джазовой импровизации в структуре профессиональной подготовки педагога-музыканта. Екатеринбург : ООО «Издательский дом «Ажур», 2015. 240 с.

Стецюк Б.О. Джазова фортепіанна імпровізація як полістилістичний феномен (на прикладі творчості Ч. Коріа) : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 ; Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків, 2019. 208 с.

Тормахова В.М. Боб Столофф: техніка джазової імпровізації. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство». 24–25 березня 2021 р. Київ, 2021. Ч. 2. С. 68–70.

Aebersold J. Jazz. USA : Advance Music, 1992. 145 р.

Baker D. Jazz Improvization. A Comprehensive Method for All Musicians, 1999. 128 p.