ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання, туризм, підготовка фахівців, заклад вищої освіти, інформаційно-комунікаційні технології remote learning, tourism, training of specialists, institution of higher education, information and communication technologies

Як цитувати

ЗУБЕХІНА, Т. В., ТЕРЛЕЦЬКИЙ, В. К., ОЛЬХОВА-МАРЧУК, Н. В., & КУШНІР, В. В. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 116-121. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.18

Анотація

У статті розкриваються особливості підготовки майбутніх фахівців сфери туризму засобами дистанційного навчання. Встановлено, що сьогодні дистанційне навчання є одним із ключових напрямів оновлення усіх ланок системи освіти України. Доведено необхідність використання дистанційного навчання у роботі закладів вищої освіти (ЗВО) за сучасних умов. Встановлено, що дистанційне навчання є перспективною формою підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Визначено, що дистанційне навчання є цілеспрямованим процесом взаємодії викладача і студента, який здій- снюється на відстані, де провідними засобами є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), зміст якого полягає у формуванні професійних знань, умінь і навичок у майбутніх фахівців сфери туризму. Названо найпоширеніші засоби дистанційного навчання, такі як: електронний підручник; електронний довід- ник; комп’ютерні моделі та тренажери, а також конструктори; електронна дошка; комп’ютерні навчальні про- грами; комп’ютерні тестові системи та ін. Виділено форми організації занять, які найчастіше використовують у процесі підготовки майбутніх фахівців сфери туризму засобами дистанційного навчання, зокрема: чат-заняття, веб-заняття, телеконференції. Визначено найпопулярніші системи дистанційного навчання, які використовують у ЗВО. З’ясовано, що найбільший інтерес серед таких систем представляє програмно-інструментальна платформа дистанційного навчання Moodle. Охарактеризовано основні переваги та недоліки дистанційного навчання у процесі підготовки фахівців сфери туризму за сучасних умов. Зроблено висновок, що сьогодні дистанційне навчання не достатньо швидко впроваджується в освітній процес ЗВО України, зокрема тих, які здійснюють підготовку фахівців сфери туризму. Проаналізовано основні причини гальмування цього процесу. ЗВО України повинні вивчати і використовувати успішний світовий досвід викорис- тання дистанційного навчання, яке має низку переваг над традиційним.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.18
PDF

Посилання

Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2014. 140 с.

Грищенко І. М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7 (109). С. 56–61.

Долинський Є. В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 42. 2010. С. 202–207.

Коломієць А. М., Черній Г. В. Електронне навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців сфери туризму. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2013. № 8. С. 263–267.

Кононец Н. В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.09. Полтава, 2016. 473 с.

Корбут О. Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Новітні освітні технології» (КПІ, м. Київ). URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1123.

Липчанський В. О., Шведчикова Т. В. Використання хмарних технологій та соціального сервісу Wiki у навчальному процесі. Наукові записки KНТУ. 2015. Вип.17. С. 123–130.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 25 квітня 2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

Скібіцький О. М., Липчанський В. О. Дистанційна освіта фахівців туристичного і готельно-ресторанного бізнесу. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5 (38). С. 246–256.

Чепелевська М. М. Використання засобів дистанційного навчання для підготовки фахівців. Молодий вчений. 2020. № 12 (88). С. 78–83.