ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
PDF

Ключові слова

професійна підготовка, прикордонник, прикордонна служба Великобританії, охорона кордо- ну, цінності, ефективна поведінка, комунікація, командна робота vocational training, border guard officer, border protection, UK Border Force, values, efficient behavior, communication, team work

Як цитувати

ШУМОВЕЦЬКА, С. П. (2021). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 110-115. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.17

Анотація

У статті розкрито специфіку професійної підготовки співробітників прикордонної служби Великобританії, охарактеризовано вимоги, які вона висуває до особистісних якостей офіцерів. Йдеться про такі професійні харак- теристики, як емоційна стійкість, відданість, дисципліна і повага до людей, здатність до командної роботи. Про- фесійна підготовка співробітників прикордонної служби Великобританії, яку вважають однією з найбільш ефек- тивних у світі, спрямована на формування у співробітників найвищих стандартів професіоналізму та колективної роботи, відповідності її основним цінностям. Для підготовки офіцерів прикордонної служби передбачено багато- етапну програму, яка враховує професійні вимоги, зокрема до оперативності роботи. Професійне навчання, серед іншого, стосується використання розумної сили, забезпечення «морального лідерства». Основну увагу під час навчання персоналу тут звертають на підвищення ефективності його професійної діяльності, міжособистісної взаємодії, на лідерство, навички роботи у команді, розвиток комунікативних здібностей і роботи з інформацією. З’ясовано, що під час професійної підготовки велику увагу також приділяють відпрацюванню комунікатив- них навичок співробітника прикордонної служби. Комунікативні навички розглядають як тактичні способи, за допомогою яких можна встановити і зберегти контроль над ситуацією. На цьому рівні передбачено навчання персоналу керувати конфліктами, застосовувати тактичні комунікативні навички. Крім того, під час занять пер- сонал учиться давати інтерв’ю, отримувати свідчення від третьої сторони. Особливу увагу звертають на вміння співробітників подавати повну й точну інформацію про певну подію (інцидент).

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.17
PDF

Посилання

Блощинський І. Г., Таушан Д. В. Уніфікована програма підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: мовний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 64. С. 20–24.

Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2016. 20 с.

Соляр Т. В., Діденко О. В. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький, 2012. № 65. С. 116–120.

Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки : дис..канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 237 с.

Шинкарук О. М., Волобуєва О. Ф., Олексієнко Б. М. Морально-психологічне забезпечення професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України : моногр. За ред. О. М. Шинкарука. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 480 с.

Border Force / GOV.UK. URL : https://www.gov.uk/government/ organisations/border-force (last accessed: 30.06.2019).

Border Force Officer or Assistant Officer. URL : www.myworldofwork.co.uk (last accessed: 11.09.2019).

Ethics of Border Security / Centre for the Study of Global Ethics University of Birmingham. 67 p. URL : frontex.europa.eu (last accessed: 20.09.2018).

Personal safety training (PST) / GOV.UK. URL : www.gov.uk (last accessed: 28.07.2019).

Recruitment Candidate Information Pack. Border Force Officer Salary Bandings: URL : www.manpower.org.uk (last accessed: 28.07.2019).

Working for border force / GOV.UK. URL : www.gov.uk (last accessed: 30.06.2019).