КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

комунікативний підхід, комунікативне навчання, ділова українська мова за професійним спрямуванням communicative approach, communicative learning, business Ukrainian language for professional direction

Як цитувати

СЕМАК, Л. А. (2023). КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 40-45. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.6

Анотація

У статті описано комунікативний підхід до викладання ділової української мови в закладі вищої освіти. Спостережено, що комунікативний підхід зазвичай використовують на завершальному етапі вивчення мови, тому саме він якнайкраще підходить для навчання ділової української мови в закладі вищої освіти, оскільки під час здобуття освітнього ступеня студенти повинні вже мати певні сформовані й розвинені мовні навички. Зауважено, що комунікативний підхід є методом навчання мови, що має функціональне значення для спілкування. Доведено, що комунікативний підхід передбачає комунікативне навчання ділової української мови й має на меті навчити майбутніх фахівців самостійно застосовувати теоретичну перспективу комунікативного підходу, розвивати ділову професійну комунікативну компетентність, розуміти процеси мовомислення та визначати взаємозалежність мови і спілкування. Визначено, що для реалізації концепції комунікативного методу на заняттях з ділової української мови слід застосовувати завдання і вправи, що допоможуть студентам збагатити словниковий запас, розуміти соціальний контекст, у якому відбувається комунікативний акт. Наголошено, що комунікативна компетентність передбачає, що здобувачі освіти повинні розвинути такі аспекти знання мови: знати, як використовувати мову для різних цілей і функцій; знати, як адаптувати мову відповідно до обставин і рис учасників комунікативного акту; знати, як використовувати й розуміти різні стилі й типи текстів; знати, як підтримувати спілкування, незважаючи на посталі під час комунікативного акту прогалини в мовних знаннях. Окреслено перспективи подальших досліджень застосування комунікативного підходу на заняттях з ділової української мови в закладі вищої освіти, що полягають у розробленні детального механізму й технологій упровадження такого підходу в умовах дистанційного навчання.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.6
PDF

Посилання

Закон України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text (дата звернення: 02.03.2023).

Митяй З. О. Комунікативний підхід до вивчення рідної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. 2018. № 1(20). С. 45–60. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4182/1/409567.pdf (дата звернення: 02.03.2023).

Піддубцева О. І. Особливості іншомовної підготовки в українських аграрних закладах вищої освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Вип. 48. Т. 2. С. 211–217. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/48_2022/part_2/48-2_2022.pdf#page=211 (дата звернення: 02.03.2023).

Резунова О. С. Формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв шляхом підвищення професійної компетентності викладача вищого аграрного навчального закладу. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 199. Ч. 1. С. 180–187. URL: https://www.researchgate.net/profile/Dmitro-Kasatkin/publication/318018182_Specificni_principi_pobudovi_profilu_informacijno-osvitnogo_seredovisa_navcanna/links/5ba4068d92851ca9ed1a0a5c/Specificni-principi-pobudovi-profilu-informacijno-osvitnogo-seredovisa-navcanna.pdf#page=180 (дата звернення: 02.03.2023).

Littlewood W. Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 1981. 506 p. (дата звернення: 02.03.2023).

Раkhomova T., Hryhorieva, V., Omelchenko, A., Kalenyk, M., & Semak, L. (2023). The formation of digital competence by means of information and communication technologies among students of higher education. Revista Eduweb. 17(2). Р. 78–88. URL: https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/519/612 (дата звернення: 02.03.2023). https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.7

Раkhomova T., Vasilieva, P., Piddubtseva, O., Rezunova, O., & Serdiuchenko, Y. (2022). Education in Universities in the Context of Distance Education. Journal of Higher Education Theory and Practice. 22(6). Р. 190–199. URL: https://www.proquest.com/openview/674b43cc41ae2271d68ef5c13b14ed4c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=766331 (дата звернення: 02.03.2023). https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5241

Savignon S. J. Communicative Language Teaching: State of the Art. TESOL Quarterly. 1992. Vol. 25. No. 2. P. 261–277. URL: https://www.jstor.org/stable/3587463 (дата звернення: 02.03.2023). https://doi.org/10.2307/3587463