СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

ділова українська мова, освітні технології, педагогічні технології, інформаційно-комунікаційні технології business Ukrainian language, educational technologies, pedagogical technologies, information and communication technologies

Як цитувати

СЕМАК, Л. А. (2022). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 33-39. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.6

Анотація

У статті окреслено сучасні технології навчання ділової української мови в аграрних закладах вищої освіти. Поява запропонованої розвідки зумовлена потребою розроблення в лінгвістичній і педагогічній науці доцільних освітніх і педагогічних технологій і методик, що мотивують студентів до вивчення державної мови в закладі вищої освіти, сприяють кращому осягненню мовних знань, відповідають запитам сьогодення. Спостережено, що за сучасних соціально-економічних умов поступу нашої держави неабияку роль у становленні висококваліфікованого фахівця, професійно і культурно розвиненого спеціаліста відіграє вивчення ділової української мови.
У розвідці використано загальнонаукові методи аналізу й синтезу; описовий і компаративний метод. Обґрунтовано поняття технологій, освітніх технологій, педагогічних технологій. Виявлено й описано кілька груп педагогічних технологій, що їх слід упроваджувати в аграрних закладах вищої освіти на заняттях із ділової української мови, як-от: технології особистісно зорієнтованого навчання; технології з опертям на активізацію та інтенсифікацію діяльності здобувача; технології з опертям на організацію та управління процесом навчання. Доведено, що впровадження освітніх і педагогічних технологій у навчанні української мови, адаптованих до вимог сьогодення, в аграрних закладах вищої освіти дає серйозні переваги в налагодженні й автоматизації навчального процесу дисципліни, модернізації і поліпшенні організації лекційних і практичних занять, активізації діяльності здобувачів, підвищенні мотивації до вивчення державної мови й розвитку українськомовної компетентності. Наголошено на тому, що перспективи подальших досліджень полягають у докладному аналізі інформаційно комунікаційних технологій і розробленні системи електронних вправ, програм, застосунків для навчання ділової української мови.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.6
PDF

Посилання

Исаева Л. Современные педагогические технологии в обучении русскому языку. Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 314 – 319.

Камінська Н. Передумови і наслідки новелізації мовного законодавства України: поштовх до зміни свідомості та життєдіяльності чи нові завдання для влади. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2019. Ч. 1. С. 92 – 96. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream (дата звернення: 10.01.2022).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами від 02.06.2016 р. № 1401 VIII). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.01.2022).

Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології: навч. посіб. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.

Полякова І. Використання сучасних технологій у процесі викладання української мови в закладах вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. Інноваційні процеси у професійній освіті. 2018. № 15. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/article/view/5318 (дата звернення: 10.01.2022).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. No 2145-VIII (зі змінами No2661-VIII від 20.12.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 10.01.2022).

Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04. 2011 р. № 279-р. URL: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-р. (дата звернення: 10.01.2022).

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2704-19. (дата звернення: 10.01.2022).

Словник української мови: в 11 томах / [за ред. І. К. Білодіда]. Київ : Наукова думка, 1970 – 1980. URL: http://sum.in.ua. (дата звернення: 10.01.2022).

Резунова О., Резунова В. Формування крос-культурної компетентності викладачів іноземної мови як ефективний засіб підвищення їх професійної компетентності. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Вип. 3. Ч. 1. URL: http://www.pikara.net.ru/index.php/pedagogy/article/view/65 (дата звернення: 10.01.2022). doi: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.15

Diachok N., Kuvarova O., Prystaiko T., Kirkovska I., Semak L. Verbal compression as the implementation of universal tendency of compensative processes in the lingual world. Linguistics and Culture Review. 2021. 5 (S4). P. 344 – 357. URL: http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1580 (дата звернення: 10.01.2022). doi: https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1580

Pakhomova T., Drach A., Vasilieva P., Serdiuchenko Y., Piddubtseva O. The use of educational computer programs in the training of foreigh language teachers for speech activity. Rev. EntreLínguas, Araraquara. 2021. E-ISSN: 2447-3529. URL: https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas/article/view/15664 (дата звернення: 10.01.2022). doi: https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.4.15664

Taranenko K. The Courtly Strategy of Speech Behavior of a Communicative Sadist. Psycholinguistics. 2019. 25 (2). P. 290 – 306. URL: https://psycholing journal.com/index.php/journal/article/view/524 (дата звернення: 10.01.2022). doi: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-290-306