КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
PDF

Ключові слова

когнітивний механізм, когнітивно-сематична універсалія, tertium comparationis, архетипізація, стереотипізація, концепт ЖІНКА cognitive mechanism, cognitive-sematic universal, tertium comparationis, archetypization, stereotypization, concept WOMAN

Як цитувати

БАЛАБАН, О. О. (2022). КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 57-63. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.10

Анотація

"Статтю присвячено опису такого когнітивного механізму, як tertium comparationis, для встановлення когнітивно-семантичних універсалій у споріднених мовах. Розвідки міжмовного зіставлення мають на меті виявити загальне та специфічне в системах як споріднених, так і неспоріднених мов. Відомо, що до міжмовного зіставлення залучають одиниці різних рівнів мовних систем, а самі дослідження мовних явищ проводять у ракурсі теорій генеративної, референційної, ідеографічної, когнітивної, функціональної лінгвістики, семіотики, соціолінгвістики, психолінгвістики тощо.
Отже, по-перше, для зіставного та типологічного мовознавства терміни «tertium comparationis» і «основа зіставлення» вважаємо синонімічними. По-друге, в якості tertium comparationis при зіставленні можуть виступати не лише лінгвістичні категорії, а й певні диференційні ознаки, семантичні поля, граматичні правила, різні моделі, методи, категорії, окремі концепти та інше. За tertium comparationis в нашому дослідженні для мов, що зіставляються, було обрано певний когнітивний механізм концептуалізації людської свідомості, а саме архетипізацію/стереотипізацію, прототипізацію, фреймізацію, схематизацію, симулякризацію, віртуалізацію, сугестивізацію тощо. Представлено архетипізацію/стереотипізацію як універсальний механізми концептуалізації людської свідомості в таких споріднених мовах, як англійська, французька, українська та російська, на матеріалі поняття «woman – femme – жінка – женщина», дослідивши етимологію та враховуючи ядерні та периферійні компоненти поняття. Аналіз механізму ахетипізації/стереотипізації на прикладі концепту ЖІНКА засвідчив: 1) дані етимологічних словників стосовно концепту ЖІНКА довели, що англійська мова виправдовує своє германське походження з протогерманським етимоном *wīfa-; французька зберегла латинське коріння femina, а в українській та російській мовах відзначений загальний індоєвропейський етимон *gᵘenā; 2) прислів’я в досліджуваних мовах відбивають стереотипне/архетипне уявлення про жінку, що було сформовано впродовж багатьох століть: жінка- мати, жінка-берегиня своєї оселі та жінка – дружина свого чоловіка.0000-0002-1825-0097").

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.10
PDF

Посилання

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Москва : Языки русской культуры, 1999. 783 с.

Гак В. Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. Москва : Прогрес, 1989. С. 5–17.

Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики. Киев : КДЛУ, 1996. 294 с.

Джеймс К. Контрастивный анализ / пер. с англ. Н. А. Лауфер. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. Москва : Прогрес, 1989. С. 266.

Іваницька Н. Б. Tertium comparationis у міжмовному зіставленні дієслівних систем. Мовознавство. 2009. № 1. С. 46–59.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підруч. Київ : Академія, 2006. 464 с.

Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу. Мовознавство. 2004. № 5-6. С. 12–21.

Леміш Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 508 с.

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков : учеб. пособ. Москва : Флинта: Наука, 2001. 312 с.

Орлова Ю. В. Архетипне і стереотипне відображення концепту вік людини у свідомості носіїв української, російської та англійської мов : дис. канд. філол.н. : 10.02.17. Київ, 2019. 257 с.

Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. Москва, 2000. 381 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Толчеєва Т. С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості : монографія. Київ : Вид-во КНЛУ, 2009. 286 с.

Шафиков С. Г. Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий. Уфа : Изд-во БГУ, 2000. 259 с.

Штернеманн Р. Введение в контрастивную лингвистику. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. Москва : Прогресс, 1989. С. 144–178.

Шутова М. О. Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія : дис. д-ра філол.. наук : 10.02.17. Київ, 2016. 433 с.

Connor U. A., Moreno A. (2005) Tertium Comparationis: A vital component in contrastive research methodology, Directions in Applied Linguistics: Essays in Honor of Robert B. Kaplan. Clevedon : Multilingual Matters.