ІННОВАЦІЙНА ЛЕКСИКА У МОВІ СУЧАСНИХ ВЕБ-МЕДІА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
PDF

Ключові слова

зіставний аналіз, порівняльна стилістика, неологізм, мовна система, мовознавство, мовний феномен, типи неологізмів, інноваційна лексика. сomparative analysis, comparative stylistics, neologism, language system, linguistics, language phenomenon, types of neologisms, innovative vocabulary.

Як цитувати

KUTS, M. O. (2023). ІННОВАЦІЙНА ЛЕКСИКА У МОВІ СУЧАСНИХ ВЕБ-МЕДІА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 29-34. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.5

Анотація

У статті порівняно специфіку неологізмів в англійській та українській мовах. Метою нашого дослідження було встановити порівняльний зв’язок між специфікою неологізмів обох мов у сучасних веб-медіа. З’ясовано, що інноваційна лексика з’являється у важливі періоди часу (наприклад, пандемія 2019 та військові дії в Україні 2022). Під час наших теоретичних досліджень як основні методи були використані аналітичний огляд, узагальнення та конкретизація. Таким чином, хоча проблеми неологізмів та інноваційної лексики не є односторонніми, аналіз критеріїв їх ідентифікації, який існує в сучасній лінгвістиці, дозволив визначити основні ознаки, на основі яких дослідження та класифікація неологізмів стануть легшими та зрозумілішими, а також допоможуть ширше розкрити потенціал неологізмів. На нашу думку, до них слід віднести такий показник, як критерій часу від 5 до 20 років, саме такий проміжок часу можна визначити як певний період розвитку досліджуваної мови. Наступною ознакою неологізмів є наявність певної чи часткової невластивості чи нетиповості мовних норм. Також слід зазначити, що однією з особливостей використання неологізмів є те, що вони використовуються більшістю носіїв мови зі збереженням відтінку новизни. Враховуючи все вищесказане, приходимо до висновку, що неологізми відносяться до певного класу слів. Неологізми – нові за змістом або формою слова чи стійкі словосполучення. Вони зберігають свій відтінок новизни та актуальності протягом обмеженого періоду часу. Неологізми сформували семантичні, прагматичні та стилістичні ознаки і іноді їх можна зафіксувати в лексикографічній літературі. Дослідивши питання класифікації неологізмів, ми дійшли висновку, що єдиної класифікації не існує і зазвичай ці мовні одиниці класифікують за різними ознаками. До таких ознак належать: тип мовної одиниці, вид денотата, спосіб утворення, умови способу утворення, цільове призначення. За способом творення неологізми поділяються на запозичення, морфологічні, фонологічні та синтаксичні. В українській мові найпоширенішим є суфіксальний спосіб творення неологізмів, а в англійській – контамінація, усічення та конверсія.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.5
PDF

Посилання

Зацний Ю. А., Янков А. В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо- український словник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 360 с.

Кравчук Л. В. Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника Л. В. Кравчук. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. Кам’янець- Подільський, 2013. Вип. 10. С. 53–58.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Топачевський С. К. Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсy : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2011. 20 с.

Algeo J., Algeo A. Among the New Words. American Speech. Tuscaloosa, 1994. Vol. 69. № 1. P. 80–90.

Barber C. Linguistic change in present-day English. Edinburgh : Oliver and Boyd, 1964. 154 p.

Reah D. The Language of Newspapers. London : Routledge, 2002. 126 p.

ДЖЕРЕЛА

Мелконян Д. А. Новітні тенденції в системі словоскладання сучасної англійської мови (на матеріалі публіцистичних текстів). URL: http://eprints.zu.edu.ua/18809/1/statia9.pdf (дата звернення: 15.12.2022).

«Українити», «чорнобаїти», «аналоговнєт»: «АрміяInform» зібрала словник воєнних неологізмів. URL: https://detector.media/infospace/article/201285/2022-07-25-ukrainyty-chornobaity-analogovniet-armiyainform-zibralaslovnyk- voiennykh-neologizmiv/ (дата звернення: 15.12.2022).

A Powerful Next-Generation Virtual Events Platform – GEVME. URL: https://www.gevme.com (Last accessed: 15.12.2022).

Neologisms and Social Transformations in the 21st Century: Language as a Driving Force for Societal Changes. URL: https://repository.mruni.eu/handle/007/16498 (Last accessed: 15.12.2022).

Neologisms in Mass Media Language (Using the Examples of Internet Version of Newspaper «Den»). URL: https://science.lpnu.ua/sjs/all-volumes-and-issues/volume-4-number-2020/neologisms-mass-media-language-usingexamples (Last accessed: 20.12.2022).

Shchypachova D. S. Neologism as a linguistic phenomenon in mass media. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/ default/files/files/shchypachova_neologism.pdf (Last accessed: 20.12.2022).