ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
PDF (English)

Ключові слова

порівняльний аналіз, порівняльна стилістика, запозичення, лексичні запозичення, мовна система, лінгвістика, мовне явище, типи лексичних запозичень. сomparative analysis, comparative stylistics, borrowings, lexical borrowings, language system, linguistics, language phenomenon, types of lexical borrowings.

Як цитувати

KUTS, M. O., & VOROBIOVA, L. V. (2022). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 154-159. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.23

Анотація

У статті порівнюється специфіка запозичень в англійській та українській мовах. Метою нашого дослідження було встановлення порівняльного співвідношення між специфікою запозичень в обох мовах. З’ясовано, що лексику та фонологію запозичувати легше, ніж морфологію, синтаксис та стилістичні особливості. Під час теоретичного дослідження використано аналітичний огляд, узагальнення та конкретизацію. Описано типи лексичних запозичень в українській та англійській мовах. У дослідженні ми використали класифікацію типів запозичень Чарльза Ф. Хокетта, який виділив такі типи запозичень: запозичені слова, перенесення запозичення, запозичений переклад та суміш запозичень. Проаналізовано зв’язок між запозиченнями в англійській та українській мовах. Встановлено, що українська мова формувалася переважно шляхом запозичення та обміну слів з іншими мовами. Історія запозичень в англій- ській мові досить гнучка, її словниковий запас протягом століть збагачується. Виявлено порівняльний зв’язок між запозиченнями в англійській та українській мовах. Запозичення слів англійською та українською мовами – активний процес; мови запозичують слова, сприймають їх певним чином і перебудовують відповідно до мовних стандартів. В англійській та українській мовах були запозичення з таких мов, як латинська, грецька, французька, німецька, арабська, китайська та багатьох інших. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що запозичена лексика як англійською, так і українською мовами містить спільні та відмінні риси. Запозичення з різних мов є спільними як для української, так і для англійської мови. Поява запозичень у цих мовах простежується в історії мов, контактах народів.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.23
PDF (English)

Посилання

Селіванова О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2011. 541 с.

Haugen E. The analysis of linguistic borrowing. Language 26, 1950. Р. 210–231.

Hockett C. F. A Course in Modern Linguistics. New York : MacMillan Company, 1958. 621 р.

Espersen O. Growth and Structure of the English Language. New York : D. Appleton-Century Company, 1982.

Espersen O. Growth and Structure of the English Language. New York : Doubleday & Anchor, 1946.

Запозичення в українській мові. URL: http://ukrgramota.kievpereklad.com.ua/zapozichennya/ (дата звернення: 22.04.2022).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник. 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 12.04.2022).

Borkovska I.P. The theory of borrowing in the linguistic literature. URL: file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D1% 80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC/Downloads/131435- Article%20Text-282076-1-10-20180517.pdf (дата звернення: 10.04.2022).

Cambridge Dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата звернення: 23.04.2022).

Historical Linguistics : Loanwords and Borrowing. Birgit Ricquier. URL: https://oxfordre.com/africanhistory/ view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-362 (дата звернення: 17.04.2022).

Hoffer B. L. Language Borrowing and Language Diffusion : an Overview. URL: https://web.uri.edu/iaics/files/01- Bates-L.-Hoffer.pdf (дата звернення: 22.03.2022).

Loanwords in Ukrainian. URL: https://almaschool.com.ua/articles/loanwords-in-ukrainian (Last accessed: 15.03.2022).

Oxford English Dictionary. URL: https://www.oed.com/ (дата звернення: 12.03.2022).

Pedersen H., Spargo J. W. The Discovery of Languag. URL: https://www.jstor.org/stable/25000191?seq=1 (дата звернення: 15.04.2022). 10. Prof S. Kemmer. Loanwords. Major Periods of Borrowing in the History of English. URL: https://www.ruf.rice. edu/~kemmer/Words/loanwords.html#:~:text=in%20the%20History%20of%20English,language%20into%20their%20 native%20language (дата звернення: 15.04.2022).

Saussure F. de. Origin and development of his linguistic theory in western studies of language. Р. 285–288. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/56367175.pdf (дата звернення: 20.04.2022).