ОБРАЗ ЦИГАНА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: КОНСТАНТНІСТЬ VS ПЛАСТИЧНІСТЬ
PDF

Ключові слова

циган, фольклорний текст, образ, фольклорна форма, поведінковий маркер. gypsy, folklore text, image, folklore form, behavioral marker.

Як цитувати

ЗАКАЛЬСЬКА, Я. А. (2022). ОБРАЗ ЦИГАНА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: КОНСТАНТНІСТЬ VS ПЛАСТИЧНІСТЬ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 88-97. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.13

Анотація

Пропонована стаття присвячена вивченню образу цигана як одного з іноетнічних персонажів в українському фольклорі. Відомо, що дослідження взаємовідносин між представниками етнічних меншин розвиваються в системі координат “СВІЙ – ЧУЖИЙ”. Необхідність вивчення міжетнічних стосунків особливо посилюється в періоди екзистенційних викликів, одним із яких є війна. Поштовхом до написання цієї розвідки став реальний факт, що трапився після воєнної агресії росії проти України в лютому 2022 року, коли етнічні роми вкрали ворожий танк. Авторка статті має на меті дослідити, чи трансформувався образ цигана в сучасному фольклорі, якщо порівняти з класичними фольклорними текстами. Вивчення образу цигана в українському фольклорі впродовж тривалого часу перебувало у фокусі уваги багатьох учених. У статті згадано збірки вітчизняних фольклористів, які записували тексти, у яких постає циган, і проаналізовано праці, присвячені цьому питанню. Зазначено, що, крім казкової та неказкової прози, образ цигана є характерним і для обрядового фольклору, як календарного, так і родинного. Обґрунтовано доцільність розгляду мемів, фотожаб у системі координат фольклористики. Окреслено ті ознаки, які характерні для мемів як новітніх фольклорних форм, вказано на їхні головні функції. Потверджено, що базовими для формування образу цигана залишаються сталі поведінкові маркери та риси характеру, притаманні ромам: злодійкуватість, хитрість, схильність до крутійства тощо. Показано, що кочівний спосіб життя сформував особливе ставлення циганів до засобів пересування (раніше – коней, тепер – “залізних коней”), що й відображено у фольклорних текстах. Зауважено, що в сучасних фольклорних формах простежується певна трансформація в трактуванні іноетнічних персонажів, що є наслідком переосмислення аксіологічних орієнтирів, а також тих реальних подій, що відбуваються в соціумі. Тобто, можна говорити про повільну зміну стереотипних уявлень, що були сформовані ще міфологічною традицією.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.13
PDF

Посилання

Гнатюк В. Галицько-руські анекдоти. Етнографічний збірник. Т. 6. Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1899. 370 с.

Гнатюк В. Галицько-руські народні легенди. Т.1. Етнографічний збірник. Т. 12. Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1902. 215 с.

Грищенко І. Міжетнічні стосунки в українських народних казках. Київ: ЗАТ «Миронівська друкарня», 2009. 252 с.

Грищенко І. Фольклорні когнітивні патерни: міжетнічний полілог у народній прозі України: дис. … д-ра. філол. наук: 10.01.07. Київ, 2017. 447 с.

Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и и соседних с ней губерниях. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1895. 308 с.

Демедюк М. Національна специфіка української народної казки: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.07. Львів, 2010. 20 с.

Івановська О.П., Івановський П.О. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 383 с.

Ковальова Г. Опозиція “свій – чужий” при формуванні національної ідентичності в контексті глобалізації. Наукові записки. Серія «Філософія». 2009. Вип. 5. С. 84–91.

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 727 с.

Курочкін О. Карнавальні “цигани”: етнічний стереотип і обрядова маска. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 15. 2008. С. 255-269.

Курочкін О. “Циганщина” як структурний компонент традиційного весілля. Матеріали до української етнології. № 9 (12). 2010. С. 143-150.

Лихограй Р. Політична складова українського фольклору: дис. … канд. філол. наук: 10.01.07. Київ, 2016. 201 с.

Лінтур П. Дідо-всевідо: Закарпатські народні казки. Ужгород: Карпати, 1969. 238 с.

Мушкетик Л. Персонажі української народної казки. Київ: Український письменник, 2014. 360 с.

Народ скаже, як зав'яже. Сільські вісті. 2022. 12 липня. № 24 (19968). URL: http://www.silskivisti.kiev. ua/19968/Odin.php?n=51448 (дата звернення: 26.07.2022)

Під Каховкою роми вкрали в росіян танк. URL: https://24tv.ua/pid-kahovkoyu-ukrayinski-tsigani-vkralirosiyan- tanka-mistsevi_n1881612 (дата звернення: 08.06.2022)

Рудченко И. Народные южнорусские сказки: в 2 вып. Выпуск 1. Киев : В тип. Е. Я. Федорова, 1870. 212 с.

Смола Л. Мем як інструмент інформаційної війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія». 2019. № 1(10). С. 91-95.

Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІІ. Випуск 1 (Рабунок – Час). Етнографічний збірник. Т. 27. Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1909. 300 с.

Франко І. До історії українського вертепу XVIII в. Зібрання творів у п'ятдесяти томах. Том 36. Літературно-критичні праці (1905-1906) / упорядкування та коментарі О. О. Білявської, А. В. Горецького. Київ: видавництво «Наукова думка», 1982. С. 170 – 375.

Шума Л. Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах. Studia methodologica. 2016. No. 43. С. 128-135.

Як вкрасти танк? Роми розповідають. URL: https://romaua.org.ua/news/ukraine/1647270677877 (дата звернення: 24.06.2022)