ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ SPACE EXPLORATION В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ЕНДІ ВЕЙРА «МАРСІЯНИН»)
PDF

Ключові слова

лексема, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, лексико-семантична підгрупа, ядро, дефініційний аналіз. lexeme, lexico-semantic field, lexico-semantic group, lexico-semantic subgroup, nucleus, definitional analysis.

Як цитувати

ШЕЛУДЧЕНКО, С. Б., & ТОМЧУК, Л. А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ SPACE EXPLORATION В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ЕНДІ ВЕЙРА «МАРСІЯНИН»). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 70-76. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.10

Анотація

Статтю присвячено дослідженню семантичних та структурних особливостей вербалізації поняття Space Exploration. Актуалізовано його системну організацію у англомовній художній літературі, зокрема в жанрі наукової фантастики. До аналізу залучено лексикографічні джерела. Розвідку виконано з урахуванням наявних лексико-семантичних досліджень. Вивчено особливості функціонування термінів в галузі космічних досліджень на матеріалі художньої англомовної літератури. Прослідковано етимологічне становлення лексеми Space Exploration в англійській мові та специфіковано еволюцію її українського відповідника. Поняття Space Exploration визнано домінантою однойменного лексико- семантичного поля. Ураховано практичні тлумачення та теоретичні дефініції лексеми Space Exploration. Окреслено семантичні компоненти лексеми Space Exploration, які презентують її значення в сучасній англійській мові. Упорядкувано структуру лексико-семантичного поля Space Exploration. Установлено вісім центральних сем, частотність яких варіюється. Доведено багатозначність лексеми Space Exploration та встановлено семантичне розширення досліджуваного поняття. Структуровано лексико-семантичне поле SPACE EXPLORATION. Окреслено лексико-семантичні групи, що формують аналізоване лексико-семантичне поле, та визначено ядерні лексеми лексико-семантичних груп. Доведено доцільність розмежування лексико-семантичних підгруп, що зумовлено складністю ядерного поняття лексико-семантичного поля та тематичною гетерогенністю лексичних одиниць, які приналежать до досліджуваного поля. Проілюстровано особливості вживання лексичних одиниць в аналізованому творі та наведено контекстуальні синоніми за наявності. Акцентовано на різній частотності лексем. Установлено, що лексико-семантична підгрупа Space Equipment частиномовно об’єднує лише іменники.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.10
PDF

Посилання

Денисова, С. П. Типологія категорій лексичної семантики / С. П. Денисова. К.: Вид-во Київського держ. лінгвістичного ун-ту, 1996. 294 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. Т. 2: Д–Копці / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1985. 572 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. Т. 3: Кора–М / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова, В. Г. Скляренко, О. Б. Ткаченко; Укладачі: Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова, О. С. Мельничук, Г. П. Півторак, А. Д. Пономарів, Н. С. Родзевич, В. Г. Скляренко, І. А. Стоянов, А. М. Шамота. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1989. 553 с.

Колегаєва, І. М. Конструювання номінативного поля концепту: етапи та одиниці / І. М. Колегаєва // Записки з романо-германської філології. 2018. N 1. С. 121-127.

Федоров, О. П. Космічна діяльність: підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine? / О. П. Федоров; гол. ред. В. В. Вероцька. НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. К.: Наукова думка, 2019. 208 с.

Britannica: The Online Encyclopedia [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.britannica.com/ science/space-exploration.

Free Online Encyclopedia [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.encyclopedia.com/science-andtechnology/ astronomy-and-space-exploration/space-exploration/space-exploration.

Merriam-Webster’s Online Dictionary [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.merriam-webster. com/dictionary/spacecraft.

NASA [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasaknows/ what-is-space-exploration.

Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.etymonline.com/word/explor ation#etymonline_v_32801.

Power Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.powerthesaurus.org/space_exploration/ synonyms.

The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of Access: https:// encyclopedia.thefreedictionary.com/space+exploration.

The Planetary Science Institute [Electronic resource]. – Mode of Access: https://planetary-science.org/planetaryscience- 3/exploration-2/an-introduction-to-space-exploration/.

Weir, A. The Martian / A. Weir. – Crown Publishing Group, 2014. – 333 p.

Wiktionary [Electronic resource]. – Mode of Access: https://en.wiktionary.org/wiki/space_exploration.

WordHippo: Thesaurus and Word Tools [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.wordhippo.com/ what-is/another-word-for/space_exploration.html.

Your Dictionary [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.yourdictionary.com/space-exploration.