ТИПОЛОГІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЛІФТОВОГО СЕРВІСУ
PDF

Ключові слова

термінологія, типологізації термінології, терміни ліфтового сервісу, фахова термінологія terminology, typology of terminology, terms of elevator service, professional terminology

Як цитувати

МЕЛЬНИК, Н. І. (2022). ТИПОЛОГІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЛІФТОВОГО СЕРВІСУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 127-135. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.20

Анотація

У статті наведено типологічні особливості термінології ліфтового сервісу, виокремлено окремі лексичні особливості досліджуваної групи термінології. Автором здійснено аналіз понять «термін», «типологізації» та наведено трактування зазначених понять у контексті лінгвістичного дослідження. У статті автором проаналізовано особливості представленої на різних ресурсах термінології ліфтового сервісу, наведено приклади контекстного та дослівного перекладу з метою диференціації відмінностей у вживанні й розумінні слова в загальному значенні та в контексті фахової спеціальної термінології. Автором виокремлено нормативно-правові документи в українському та міжнародному виробничому просторі, що уможливило додаткове обґрунтування валідності вибраної для аналізу термінології, зокрема проаналізовано «Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів», положення ДСТУ 3552 – 97, розділ «Терміни та визначення ліфтового господарства», «Ліфти пасажирські та вантажні», Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/33/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, а також сайти провідних міжнародних ліфтових компаній, які пропонують свої глосарії ліфтової термінології.
Автором виокремлено термінологію ліфтового обладнання: 1) загальні поняття; 2) типи ліфтів; 3) параметри ліфтів; 4) обладнання ліфта; 5) будівельна частина ліфта; 6) електрообладнання та пристрої керування ліфтом; 7) система керування ліфтом. Результатом дослідження стало також визначення необхідних для доопрацювання вітчизняних розділів стандартів та вимог у сфері ліфтового сервісу щодо лексики цієї галузі тощо. Здійснене дослідження дало змогу автору запропоновати таку типологізацію термінології ліфтового сервісу, як: термінологія ліфтового обладнання, термінологія ліфтової експлуатації, термінологія ліфтового сервісу та обслуговування.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.20
PDF

Посилання

Блинова О.И. Лексикографический метод и сферы его применения в диалектологических исследованиях. Язык и культура в евразийском пространстве : сб. науч. ст. XVI Междунар. науч.конф. Томск, 2003. С. 110–117. Раздел I.

Богуш А.М., Ковтун О.В. Дискурс «Радіообмін цивільної авіації»: психолінгвістичний аспект. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. 2019. 25 (1). С. 11–32.

Борисова Л.І. Основні проблеми науково-технічного перекладу / Л. І. Борисова. М.: МГУ, 2003. 208 с.

Грицькова Н.В. Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. 2013. Т. 21, вип. 19(1). С. 101–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19%281%29__18

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/33/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_018-14#Text

ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=77897

ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT).

Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та соціолінгвістичний аспект. Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. 218 с.

Іващенко В.Л. Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики //Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. С. 98–105.

Казак, Ю. Поняття «термін» як лінгвістична проблема: підходи до визначення та історія дослідження. Філологічний часопис, 2018. 1(1). https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142244

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2002. 564 с.

Мельник O.В. Актуальність дослідження іншомовної компетентності фахівців у сфері ліфтового сервісу в українському освітньому просторі. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Chicago, USA. 2022. Pp. 558–566.

Мельник Н.І. Особливості перекладу професійно-орієнтованих технічних текстів. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 790-798. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-26-28-yanvarya-2022-godachikago-ssha-arhiv/

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1907-13#Text

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 N 190. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-08#Text

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF#Text

Рудницька Т.Г., Слободянюк А.А. Особливості перекладу складних технічних термінів у галузі інформаційних технологій. Слободянюк. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). 2018. № 9. С. 191–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_9_44

Скороходько, Е.Ф. Сучасна англійська термінологія [Текст]. К.: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. 76 с.

Соколова І. Моделі утворення комп’ютерних термінів англійської мови та їх переклад українською. Дні науки : матер. II Міжнар. науково-практ. конф.,17–28 квітня 2006. Дніпропетровськ, 2006. Т. 18. С. 44–47.

Стандарти ISO. https://www.en-standard.eu/iso-standards/?gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs5TYWJPVBeC7GtfsJ0gnquQO4vGBiAbPQGk07iETP3bvMYBuqvqI94aAvImEALw_wcB

Термін (ДП «УкрНДНЦ» Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Термін. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. К. ; Ірпінь : Перун, 2005.

Терміни та визначення ліфтового господарства за ДСТУ 3552 – 97 «Ліфти пасажирські та вантажні». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-08#Text

Basturkmen, H. & Elder, C. (2004) "The Practice of LSP", in The Handbook of Applied Linguistics ed. by A. Davies & C. Elder, Oxford: Blackwell, 672–694

Bickel, B. What is typology? - a short note. www.uni-leipzig.de

Delco elevators product. https://delcoelevator.com/pages/glossary-of-elevator-terms

Elevator Terminology. http://accelevator.com/elevator-terminology

Gries S.T. (2003) Towards a corpus based identification of prototypical instances of constructions. Annual Review of Cognitive Linguistics. 2003. №1. P. 1–27.

International Information Centre for Terminology. http://www.infoterm.info/

Kovtun Olena, Khaidari Nataliia, Harmash Tetiana, Melnyk Nataliia. Communication in Civil Aviation: Linguistic Analysis for Educational Purpose. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019), Lviv, Ukraine, November 29, 2019. P. 483–495. http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper40.pdf

Safety rules for the construction and installation of lifts. Basics and interpretations Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets. https://www.en-standard.eu/pd-cen-tr-81-12-2014-safety-rules-for-the-construction-andinstallation-of-lifts-basics-and-interpretations-use-of-en-81-20-and-en-81-50-in-specific-markets/