ТЕМАТИЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ У СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ
PDF

Ключові слова

семантична структура, тематизація емоцій, емотивний простір, лексико-семантичний простір, лексико-тематичне поле semantic structure, thematization of emotions, emotive space, lexical-semantic space, lexical-thematic field

Як цитувати

ШАЙНЕР, І. І. (2022). ТЕМАТИЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ У СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 112-117. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.18

Анотація

У статті узагальнено властивості емотивного та лексико-семантичного просторів художнього тексту, визначено основні напрями тематизації емоцій у структурі британських художніх прозових текстів на військову тематику початку ХХІ століття, описано особливості їхнього функціонування. Значення слова у художньому тексті не лише виражає певну реалію навколишньої дійсності, але й передає різноманітні додаткові відтінки, відображаючи особливості неповторного авторського мислення та світосприйняття. Звісно, насамперед художні тексти з елементами військової тематики характеризуються передачею негативного спектру емоцій та почуттів, що тією чи іншою мірою спричинені війною або військовими діями. Загалом у канві сучасних британських прозових текстів на військову тематику можна виділити такі основні напрями тематизації емоцій, як: використання тематичної лексики, що позначає почуття та переживання людини; лексичні одиниці та структури з особливими емоційно-експресивними відтінками значень; оцінка емоційного стану персонажів (що може надаватися як іншими персонажами, так і самим автором); увиразнення емоційного стану через контекст. Тож у художніх текстах на військову тематику лексико-тематичні одиниці, що вкупі складають емотивний простір художнього тексту, покликані виконувати особливі функції. Чіткі описи психоемоційного стану персонажів, їх експресивне підсилення у тексті наближує читача до художнього світу, робить його співучасником подій, змушує співпереживати разом із героями. Читач стає активним учасником дій та неначе сам потрапляє у моторошну реальність воєнного/повоєнного світу. Автори до найменших деталей змальовують особливості почуттів персонажів, їх смуток, біль і розпач як результат перебігу війни. Все це дає змогу створити максимально реалістичну картину воєнної дійсності, відчути силу та згубність війни.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.18
PDF

Посилання

Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі: монографія. Київ: Грамота, 2004. 304 с.

Гамзюк М.В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови): монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2000. 256 с.

Романова Н.В. Емотивна лексика у мові «творів про техніку» Бернгарда Келлерманна. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2013. № 2. С. 26–32.

Шайнер І.І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук: спец. 10.02.04 «германські мови». Херсон, 2019. 20 с.

Atkinson K. Life After Life: ebook. 2016. 776 p.

Barlow A. The Great War in British Literature: Cambridge Contexts in Literature. Cambridge, 2000. 130 p.

Bergonzi B. Wartime and Aftermath: English Literature and the Background 1939–60. Oxford, 1993. 230 p.

Black E. Pragmatic Stylistics. Edinburgh, 2006. 166 p.

Boyne J. The Absolutist: ebook. 2011. 497 p.

Boyne J. The Boy at the Top of the Mountain: ebook. 2015. 309 p.

Cobley E. Postmodernist War Fiction: Findley’s The Wars. Canadian Literature. 1995. № 147. Р. 98–124.

Gee J.P. How to Do Discourse Analysis. New York, 2010. 206 p.

Harris J. Five Quarters of the Orange: ebook. 2001. 522 p.

Ho Y. Corpus Stylistics in Principles and Practice. London, 2011. 254 p.

Hogan P.C. Stylistics, Emotion and Neuroscience. The Routledge Handbook of Stylistics / ed. by M. Burke. London; New York: Routledge, 2014. P. 516–530.

Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor: Metaphor and Thought. Cambridge, 1993. 245 p.

Lyons J. Semantics (1). Cambridge: Cambridge University Press. 1997. 371p.

Piette A. Imagination at War: British Fiction and Poetry, 1939–1945. London: Papermac, 1995. 352 p.

Salkie R. Text and Discourse Analysis. London: Routledge, 2001. 115 p.

Sarma G. The War Novel: Hemingway and After: thesis for the degree of PhD. Shillong, 2001. 223 p.

Shen D. Stylistics and Narratology. The Routledge Handbook of Stylistics / ed. by M. Burke. London; New York: Routledge, 2014. P. 191–205.

Simon-Vandenbergen A.-M., Aijmer K. The Semantic Field of Modal Certainty: A Corpus-Based Study of English Adverbs. Berlin, 2008. 405 p.

Smith A.K. The Second Battlefield: Women, Modernism and the First World War. Manchester, 2000. 214 p.

Stockwell P. The Texture of Authorial Intention. World Building: Discourse in the mind / ed. by G. Gavins, E. Lahey. London, 2016. P. 147–163.

Toolan M. Language in Literature: An Introduction to Stylistics. New York, 2013. 250 p.

Widdowson H.G. Text, Context, Pretext. Blackwell, 2004. 185 p.