ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ КРИТИКИ ТА НЕСХВАЛЕННЯ У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОАН РОУЛІНГ «КУЄ ЗОЗУЛЯ»)
PDF

Ключові слова

лінгво-комунікативні стратегії, персонажне мовлення, критика, несхвалення, мовна особистість linguo-communicative strategies, literary characters’ speech, criticism, disapproval, language identity

Як цитувати

ХІЛЬКОВСЬКА, А. А. (2022). ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ КРИТИКИ ТА НЕСХВАЛЕННЯ У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОАН РОУЛІНГ «КУЄ ЗОЗУЛЯ»). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 104-111. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.17

Анотація

Стаття присвячена аналізу мовленнєвої поведінки персонажів роману Джоан Роулінг «Кує зозуля», зокрема лінгво-комунікативним стратегіям критики та несхвалення в їхньому спілкуванні, та є спробою реконструкції мовної свідомості головного героя і культурно-мовних соціальних стереотипів середовища, в якому відбувається спілкування. Робота сприяє встановленню мовних проявів реалізації мовленнєвих актів критики та несхвалення в англомовному персонажному мовленні та побудові цілісної моделі мовної особистості персонажу. Проведений аналіз виявив, що подібно до того, як лінгвістична ввічливість реалізується низкою усталених кліше, у ситуаціях критики та несхвалення мовці також користуються певним набором лінгво-комунікативних стратегій. Серед експліцитних стратегій несхвалення частіше за все мовці звертаються до неймингу, негативної атрибуції та негативної інтерпретації, знецінення, спростування, незгоди та заборони. Серед імпліцитних стратегій – псевдопитання, псевдовибачення, приписування, натяки, сигнали завершення розмови. Ситуацій критики у персонажному спілкуванні було виявлено значно менше, висловлення критики у формі докору (тим, що зроблено або не зроблено), звинувачення (з аргументацією чи без) пов’язане з наміром мовця вплинути на поведінку співрозмовника або представити свою негативну оцінку як раціональну та обґрунтовану.
Мовленнєва поведінка головного персонажу, характерними для якої є постановка питань, утримання від висловлення власної думки, уникнення конфронтації, характеризує його як високопрофесійну особистість з унікальним умінням володіти собою. Ми маємо змогу оцінити це вміння завдяки його стратегії «невисловлення», зіставляючи «внутрішнє мовлення» персонажу з тим, що він вимовляє вголос.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.17
PDF

Посилання

Бєлєхова Л.І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект: монографія. Москва : ООО «Звездопад», 2004. 376 c.

Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття. Львів: ПАІС, 2013. 265 c.

Волкова С.В. Принципи конструювання міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів. Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. 2016. С. 43–44.

Волкова С.В. Міфолорний простір англомовних америдіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти: автореф. дис. … докт. філол. наук. Київ, 2016. 32 с.

Воробьёва О.П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вульф: модусы, фракталы, фузии. Когниция, коммуникация, дискурс: (сб. науч. тр.). Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, № 1, 2010. С. 47–74.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Москва, 2002. 280 с.

Горчак Т.Ю. Архетипні словесні образи-символи в американській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=10503&chapter=1

Гулієва Д.О. Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів). Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. праць, 2018. Вип. 87. С. 92–99.

Маріна О.С. Інтердискурсивність у конструюванні парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна. Вип. 64, ч. 2., 2017. С. 20–25.

Мартынюк А.П. Когнитивно-коммуникативная лингвистика: в поисках базовых принципов и методик анализа. Когниция, коммуникация, дискурс : сб. науч. тр., № 12, 2016. С. 17–35.

Образцова О.М. Синтаксичні особливості мовлення персонажа художнього твору: перекладацький аспект. URL:https://www.academia.edu/23465007/

Філіпчик О.Й. Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії): автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2000. 32 с.

Austin, J.l. (1975). How to Do Things with Words. Harvard University Press, 168 p.

Brown, P., Levinson, S. (1978). Universals in language usage: politeness phenomena. Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. NewYork : Cambridge University Press, рр. 56–289.

Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 236 p.