ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗІВ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ОБСЦЕННИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

обсценне значення, фразеологічна одиниця, ономасіологічний аналіз, внутрішня форма, образ, ознака, стереотип obscene meaning, phraseological unit, onomasiological analysis, internal form, image, sign, stereotype

Як цитувати

ОРЕЛ, І. І. (2022). ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗІВ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ОБСЦЕННИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 97-103. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.16

Анотація

Стаття присвячена укладанню типології образів, що послугували основою внутрішньої форми німецьких обсценних фразеологізмів, які вербалізують стереотипи. Визначення типів образів внутрішньої форми проводиться в річищі ономасіологічного підходу, сутність якого в межах запропонованої розвідки вбачаємо у виявленні екстралінгвальних чинників походження образу об’єкта позамовної дійсності, виокремлення його ознак крізь призму національної культури, використання стереотипізованих ознак за основу фразеологічного семіозису. Зміст образу внутрішньої форми вважається вирішальним для результату формування фразеологічного значення. З’ясовано, що система образів, на основі яких формуються обсценні ФО, базується на фрагментах ціннісної картини світу. У межах ціннісної картини світу чітко виявляється континуум антицінностей, які семантизуються в обсценній фразеології.
Образ, покладений в основу внутрішньої форми фразеологізмів, не реалізує одночасно всі свої ознаки. Для процесу фразеотворення використовується та ознака позамовного образу, яка сприяє формуванню відповідного мовного образу, його лінгвалізації. Неактивовані ознаки імпліцитно присутні в структурі фразеологічного значення, впливаючи на формування компонентів конотату, реалізуючи власні смислові імплікації.
Стереотипізовані ознаки образу внутрішньої форми можуть бути виявлені в ході реконструкції ономасіологічної основи або в результаті квазівізуального представлення образу завдяки прозорій мовній візуалізації ознак, які слугували основою фразеотворення. Реконструкція ономасіологічної основи проводиться шляхом відслідковування асоціацій.
У результаті ономасіологічного аналізу процесу семіозису обсценних фразеологізмів, ураховуючи гносеологічний підхід, запропоновано типологію образів на основі: способу виникнення, джерела виникнення, форми вираження обсценного значення у структурі досліджуваних одиниць. Під формами вираження розуміються стержневі лексеми у структурі фразеологізмів. З’ясовано, що низка таких лексем формується в результаті поєднання складників номінативних структур стереотипізованих образів різних типів.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.16
PDF

Посилання

ВУЕ: Велика українська енциклопедія. Духовні цінності. URL: https://vue.gov.ua (дата звернення: 20.01.2022).

Грайс Г. П. Логика и речевое общение. Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика / под ред. Е. В. Падучевой. Москва : Прогресс, 1985. Вып.16. С. 217–237. URL: http://kant.narod.ru/grice. htm (дата звернення: 20.01.2022).

Добровольский Д. О. Образная составляющая в семантике идиом. Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 71–93. URL: https://vja.ruslang.ru/ru/archive/1996-1/71-93 (дата звернення: 20.01.2022).

Жуйкова М. Образна основа фразеологічних одиниць та проблема їх мовнокультурної реконструкції. Humanity, computers and communication. (Lviv. Ukraine, 22-24 april 2015). Львів, 2015. С. 157–161.

Матюк. Словарь української мови : у 4 т./ ред. Б. Грінченка. Київ : Кіевская старина, 1907–1909. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy (дата звернення: 20.01.2022).

Ненормативна лексика як приносила всесвітню популярність, так і приводила на лаву підсудних. Weekend. 30.09-06.10.2006. URL: https://zib.com.ua/ua/ 2671.html (дата звернення: 17.01.2022).

НЛ: Ненормативна лексика. URL: https://uk.wikipedia.org/ (дата звернення: 17.01.2022).

Словник.ua. Портал української мови і культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0 (дата звернення: 13.01.2022).

СУМ: Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/zloslovyty (дата звернення: 10.01.2022).

Угринюк В. М. Типологія вмотивованості фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (кількісні та якісні характеристики) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 1993. URL: https://cheloveknauka.com/v/540889/ a#?page=18 (дата звернення: 12.01.2022).

УОЛ: Українська обсценна лексика: фольклор, література і сучасність. URL: http://kherson.fm/2020/11 (дата звернення: 12.01.2022).

Ференц Н. Основи літературознавства. Київ : Знання, 2011. URL: https://ukrlit.net/info/literary_1 /35.html (дата звернення: 05.01.2022).

Челеби Эвлия. Книга путешествий Сейахатнаме. Земли Молдавии и Украины. Том V. URL: https://www.vostlit.info/Texts/rus8/Celebi3/text5.phtml?id=1731 (дата звернення: 02.01.2022).

ЯН: Языковая номинация (Общие вопросы) / редкол. : А. А. Уфимцева и др. ; (под ред.) Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой. Москва : Наука, 1977. 360 с.

Drößiger Hans-Harry. Schimpfwörter und Beschimpfungen. Man and the Word. Foreign Languages. Thesen zur Terminologie und zum Forschungsstand in der Sprachforschung. 2017. Т. 19. Nr. 3. P. 23–37.

Duden. URL: https://www.duden.de (дата звернення: 15.01.2022).

DW: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. URL: https://sternenvogelreisen.de/schimpfwoerter-grimm-woerterbuch/ (дата звернення: 15.01.2022).

WRRiASWUS: Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, Sprichwörter, Umgangssprache. URL: https://www.redensarten-index.de (дата звернення: 15.01.2022).