СУГЕСТИВНІСТЬ У ПЕРФОРМАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ НА ЕТАПІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

дискурс, медичний дискурс, сугестивність, перформативи, імперативи, висловлювання, питальні речення discourse, medical discourse, suggestiveness, performatives, imperatives, statements, interrogative sentences

Як цитувати

ШАНІНА, О. С., & СІКОРСЬКА, О. О. (2022). СУГЕСТИВНІСТЬ У ПЕРФОРМАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ НА ЕТАПІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 46-51. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.8

Анотація

Стаття присвячена проблемі функціонування медичного дискурсу. На матеріалі сучасного українського медич- ного дискурсу розглянуто семантико-прагматичні особливості перформативних висловлювань за допомогою комунікативних типів питальних речень як основного засобу реалізації лікарем перформативної стратегії на етапі об’єктивного обстеження, а також наведено аналіз висловлювань лікаря шляхом використання ним широкого спектра питальних речень у контексті відповідних мовленнєвих ситуацій у структурі медичного дискурсу. Встановлено прагматичні умови вживання перформативної стратегії на усіх етапах об’єктивного обстеження пацієнтів.
Одним із чинників, що формують медичний дискурс, є сугестивність, оскільки інформація, що передається лікарем, впливає на пацієнта, його почуття і розум, змінює його внутрішній світ, регулює поведінку. Пацієнт сприймає таку інформацію як апріорну даність, бо вона надходить від авторитетної особи (лікаря).
Метою нашої статті є проаналізувати, яким чином сугестивність медичного дискурсу реалізується у перформативних стратегіях через вербальні установки, сформульовані лікарем у вигляді «директив», виражених як команда, порада, рекомендація, інструкція, заборона, і невербальні (відкриті пози, жести, мімічні реакції, міжособистісна дистанція, погляд, уважне слухання відповідей пацієнта) у спілкуванні. Сугестивність у медичному дискурсі виявляється в єдності з раціонально-логічним спілкуванням. Під впливом стресу або захворювання сугестабельність пацієнта посилюється. Таким чином, навіювання максималізується, якщо воно відповідає потребам та інтересам адресата і якщо джерелом інформації виступає людина, що володіє високим авторитетом і користується безумовною довірою.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.8
PDF

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови: уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Ліпська Є.Л. Перформативні висловлення в сучасній німецькій мові: семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2010. 20 с

Матусевич Л.М. Роль перформативів та імперативів у реалізації мовленнєвого жанру дозволу. Science and Education a New Dimension / Philology. VI(50), Issue 167, 2018 June P 27-30

Шаніна О.С. Медичний дискурс : комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Одеса, 2015. 19 с.

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 312 c.