ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ОДИНИЦІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

офіційно-діловий стиль, службовий текст, фразеологізована одиниця, ядерні фразеологізми, конотація, фразеологічна семантика official business style, service text, phraseologized unit, nuclear phraseology, connotation, phraseological semantics

Як цитувати

СУШКО, О. І., & КОВАЛЬОВА, Г. М. (2022). ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ОДИНИЦІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 40-45. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.7

Анотація

У пропонованій праці досліджено особливості залучення фразеологізованих одиниць у текстову тканину службових документів першої половини ХХ століття. На основі вивчення фразеології офіційно-ділового стилю української мови та роботи з текстами службових документів зазначеного періоду визначено, що в деяких жанрах офіційно ділової комунікації з метою маніпулятивного впливу на широкі верстви населення доречно використовувати мовні формули, які з огляду на своє експресивне забарвлення якнайкраще сприяють увиразненню думок, роблять їх максимально лаконічними і водночас зовсім не впливають на строгість та емоційну стриманість офіційно-ділових текстів.
Автори звернули увагу на те, що в першій половині ХХ століття в Україні відбувалися знакові політичні процеси, які впливали на світоглядні пріоритети тогочасних політичних і громадських діячів, а також широких верств населення. Особливу роль відводили державотворенню, адже йшлося про становлення держави Україна. Тому цілком закономірним є те, що в мовній тканині службових документів зазначеного періоду міститься низка фразеологізованих одиниць, які сприяють кращому розумінню змісту тих чи інших документів, розрахованих на пересічних людей. Найбагатшими на фразеологізовані вислови є документи, які регламентували роботу ОУН і УПА. Певна частина цих мовних одиниць є витвором власної думки їхніх авторів, що є своєрідним свідченням грамотного володіння українською мовою публічних людей, провідних політиків і громадських діячів, які переймалися побудовою власної держави, добре розуміючи стратегічну роль державного статусу української мови. Помітним є той факт, що в семантиці фразеологізованих одиниць службових документів першої половини ХХ століття закодовано погляди їхніх авторів на питання базових державотворчих аспектів освіти, мови, віри, влади, соборності, дипломатії. Зроблено висновок про те, що на основі вивчення офіційно-ділової фразеології в широкому розумінні на матеріалі службових документів першої половини ХХ століття можна простежити основні способи втілення ідеї державотворення в той непростий час.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.7
PDF

Посилання

Алтухов В.М. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в науковому та офіційно-діловому стилях української мови. Українська мова. Теорія і практика: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Донецьк: Донецький державний університет, 1997. С. 89–90.

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). Москва: Эдиториал, 1991. 193 с.

Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. Навчальний посібник. Київ: АртЕк, 2000. 188 с.

Брандес Н.П. Стилистика текста. Теоретический курс. Москва: Прогресс – Традиция; ИНФРА, 2004. 461 с.

Oksana Sushko, Tetiana Poliakova, Hanna Kovalova. (2021). Phraseological semantics as a factor of expression of mental features of the people (on the material of the Ukrainian and Polish languages). Actual space of philology (pp. 117-125). Opole: The Academy of Management and Administration in Opole.