СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МОВІ СУЧАСНИХ МАСМЕДІА
PDF

Ключові слова

засобів масової комунікації, сленг, субстандартна лексика, тематичні групи, оцінність language of mass media, slang, substandard vocabulary, thematic groups, evaluation

Як цитувати

ЛЕВЧЕНКО, Т. М. (2022). СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МОВІ СУЧАСНИХ МАСМЕДІА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 16-21. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.3

Анотація

У статті зазначено, що молодіжна субкультура і сленг тісно пов’язані, адже виникають із необхідності молоді соціалізуватися і при цьому активно заявити про себе. Закцентовано увагу на тому, що сучасні засоби масової комунікації віддзеркалюють специфіку життя кожного покоління, стають засобом ідентифікації, розмежування різних молодіжних груп та формою самовираження. У мові засобів масової комунікації постійно з’являються нові лексичні засоби, що дають змогу лаконічно й точно передати настрої, переживання, думки, враження та емоції молодих людей. Констатовано, що мова молодіжної субкультури завжди надзвичайно експресивна, лаконічна, інформативна, для неї характерні елементи розмовності, інколи згрубіло-фамільярного забарвлення. Особливо актуалізуються означені процеси у функціонуванні лексем різних тематичних груп. Маючи на меті вплинути на авдиторію, автори публікацій використовують номінації названих тематичних груп, що активно вживані в сучасному суспільстві та зрозумілі молодим читачам. З’ясовано, що саме їх досить часто використовують у публікаціях, присвячених темі політики, економіки, кримінальній тематиці, виборам, спорту. Досить часто за їх допомогою автори публікацій відтворюють колорит молодіжного середовища, описують реалії сьогодення молоді, характеризують та оцінюють суспільно-політичні процеси в Україні. Установлено, що джерелом експресії сучасної публіцистики є чисельні сленгові одиниці, які дають змогу передати позитивні чи негативні емоції, психічні стани, підкреслити грубо-іронічну тональність текстів. Актуальні для сучасного читача сленгові одиниці дозволяють точно й небагатослівно позначити те явище, про яке йдеться в публікаціях, порушуючи критерії стилістичної доречності, етичності та естетичності української мови. Зібраний фактичний матеріал підтверджує, що функціонування в медійному просторі сленгових одиниць свідчить про високий ступінь розшарування сучасного соціуму та його нестабільність. Окрім того, в сучасній публіцистиці спостерігаємо зниження мовної та загальної культури, грамотності, заміну істинних цінностей шаблонними зарубіжними зразками.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.3
PDF

Посилання

Боднар Р. В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років ХХ – початку XXI століття) : автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2007. 20 с.

Бондаренко К. Л. Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу : автореф. дис. … на здобуття канд. філол. наук : 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». Донецьк, 2007. 19 с.

Грабовий П. М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2010. 18 с.

Кондратюк Т. М. Словник сучасного українського сленгу. Харків : Фоліо, 2006. 350 с.

Мартос С. А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Луганськ, 2006. 20 с.

Щур І. І. Українськомовний комп’ютерний сленг : формування і функціонування : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2006. 20 с.