ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ РОМАНУ ОЛЕКСИ СЛІСАРЕНКА «ЧОРНИЙ АНГЕЛ»
PDF

Ключові слова

авантюрно-пригодницький роман, жанр, художня модель фаустівської людини, утопія, антиутопія, художня проза, поетика adventure novel, genre, artistic model of Faustian man, utopia, anti-utopia, fiction, poetics

Як цитувати

КАВУН, Л. І. (2022). ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ РОМАНУ ОЛЕКСИ СЛІСАРЕНКА «ЧОРНИЙ АНГЕЛ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 9-15. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.2

Анотація

У статті йдеться про художні особливості роману Олекси Слісаренка «Чорний Ангел». Своєрідність образності цього твору виявляється в індивідуальній естетиці, жанрі, стилі, художній мові письменника. У романному часопросторі актуалізовано західноєвропейську фаустівську парадигму, що акцентує заперечення старого, фіксує процес сумнівів, пошук нового. Образ Фауста в українській художній версії має парадигмальний характер, тобто відображає глибини людського характеру, головну спрямованість духовного життя, а також етапи становлення нової цивілізації. Олексу Слісаренка цікавить передусім ідея буття як становлення. Не випадково в авторській рецепції переважає шпенґлерівське трактування сучасності як епохи фаустівської цивілізації, що зумовило й фаустівську проблематику твору. Це зміна світобудови, формування справжньої людини нового часу, екзистенційний людський вибір тощо.
Тема роману «Чорний Ангел» – художнє відтворення класичного уявлення про гармонію вселюдського буття, якої можливо досягти завдяки активній та цілеспрямованій дії людей. Літературний персонаж твору, науковець Артем Гайдученко, постає новітнім українським Фаустом, риси якого найяскравіше розкриваються в технічній, інтелектуальній, духовній площині суспільного прогресу. Захоплення наукою робить його нестандартною особистістю в комуні (тобто в суспільстві) й викликає в оточення подив та нерозуміння. Адже життя набагато складніше від усіх наукових теорій, до того ж таких, що вже завтра можуть застаріти. Натомість Артем вірить у те, що його винахід допоможе людству, при цьому стає рабом і жертвою свого відкриття, ставить під загрозу життя комунарів. Йому протистоїть Чорний Ангел – брат Петро, що уособлює мефістофельський дух заперечення, анархічну сваволю й водночас потужну віталістичну силу. Український Фауст в інтерпретації О. Слісаренка вибирає шлях пошуку істини; він сподівається на науковий технічний винахід, який стане невичерпним джерелом енерґії й полегшить життя людей, примножить стосунки між ними, засвідчить панування людини над усім сущим.
Твір «Чорний Ангел» тяжіє до жанру авантюрно-пригодницького роману з органічними вкрапленнями утопії й антиутопії.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.2
PDF

Посилання

Белецкий А. Слисаренко. Чёрный Ангел : роман. Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1930. С. 3–9.

Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : монографія. Київ : «Академвидав», 2004. 368 с.

Воронский А. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. Москва : Советский писатель, 1987. 704 с.

Ґете Й.-В. Фауст; Лірика / пер. з нім. і передм. Д. С. Наливайка. Київ : Веселка, 2001. 478 с.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і Андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 591 с.

Кавун Л. І. «М’ятежні» романтики вітаїзму : Проза ВАПЛІТЕ. Черкаси : Брама-Україна, 2006, 328 с.

Кулакевич Л. М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття : дис. … доктора філологічних наук : 10.01.01 ; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. 428 с.

Наєнко М. Сюжет, пригода, авантюра (Олекса Слісаренко). Одержимість: Критичні розвідки, портрети, відгуки. Київ : Молодь, 1990. С. 52–71.

Слісаренко О. А. Чорний Ангел: Вірші. Новели. Повісті. Роман / упоряд. та передм. М. К. Наєнка. Київ : Дніпро, 1990. 557 с.