ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НУМЕРАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
PDF

Ключові слова

числівник, чен’юй, фразеологічна картина світу, нумералізація, «Подорож на Захід». numeral, idioms chengyu, phraseological picture of the world, numeralization, “Journey to the West”.

Як цитувати

ЦИМБАЛ, С. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НУМЕРАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 15-21. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.3

Анотація

У статті розглядаються лінгвістичні особливості числівників у китайських фразеологічних одиницях різних видів, однак особлива увага приділяється ідіомам чен’юй та їх ролі у фантастично-сатиричному романі під назвою «Подорож на Захід». Аналізуються фразеологізми, що містять у собі числівники світобудови, виражені лексичними одиницями «п’ять», «шість», «сім», «вісім», «вісімнадцять». До розгляду пропонується теза про функціонування процесу нумералізації китайськомовної картини світу не тільки на лексичному, а й на фразеологічному рівні мовної системи. Досліджено, що цей процес у китайській мові характеризується як експліцитним (явним), так і імпліцитним (прихованим) функціонуванням. Крім класичного розуміння нумералізації як набуття іншими частинами мови якостей числівника, для китайського світосприйняття характерне пряме вживання чисел на позначення явищ навколишньої дійсності, що закарбувалось у свідомості кожного носія мови з давніх часів, увійшовши до багатьох трактатів, класичних творів, цитат мудреців та філософів. Серед творів, що аналізувалися, окрему увагу було вирішено приділити філософському трактату І цзін (易经), просвітницькій енциклопедії Сань Цзицзін (三字经), зокрема китайському класичному роману «Подорож на Захід» (西游记), в яких вивчалися особливості функціонування як імпліцитних, так експліцитних числівників. З’ясовано, що лексичний рівень характеризується більшою різноманітністю (широко використовуються числівники від 1 до 10), натомість на фразеологічному рівні зустрічаються позначення меншої кількості, серед яких – 5, 6, 7, 8 та 18. Ці та інші числові позначення, що беруть активну участь у процесі нумералізації, відіграють важливу роль у формуванні китайської фразеологічної картини світу, яка представлена цілим пластом фразеологічних одиниць китайської мови, серед яких чільне місце посідають ідіоми чен’юй через їх змістовність, а також стислість та чіткість побудови.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.3
PDF

Посилання

Артеменко Г. С. Логіко-когнітивний аспект дослідження фразеологізмів. Актуальні проблеми філології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 8–9 лист. 2013 р.). Херсон, 2013. С. 85–88.

Денисенко С. Н. Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології. Вісн. ЖДУ ім. І. Франка. 2010. № 51. С. 3–6.

Дитяча класика Китаю: Саньцзицзін або Троєслів’я. URL: https://www.epochtimes.com.ua/china/culture/dytjacha- klasyka-kytaju-sanczyczin-abo-trojesliv-ja-72471.html (дата звернення: 15.11.2022).

Цимбал С. В. Особливості репрезентації китайських фразеологізмів чен’юй з вербалізованими концептами ПРОСТІР і ЧАС у китайській класичній літературі (на матеріалі роману “Подорож на Захід”). Science and Education a New Dimension. Philology, IV (27). Budapest, 2016. Is. 107. P. 65–69.

Цимбал С. В. Вербалізація числівників світобудови у китайськомовній картині світу (на матеріалі ФО чен’юй). Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Світ як інтертекст» (Київ, 17–18 червня 2020 р.). Київ. нац. лінгв. ун-т. К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. С. 344–346.

Шульженко А. С. Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській та французькій мовах: структурний і семантичний аспекти : дис. … канд. філ. наук : 10.02.17. Вінниця, 2020. 215 с.

(明代) 吴承恩. 西游记 / 中国古典文学名著丛书. – 北京, 2013. 906 页.

太极生两仪,两仪生四象。URL: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E6%9E%81%E7%94%9F %E4%B8%A4%E4%BB%AA%EF%BC%8C%E4%B8%A4%E4%BB%AA%E7%94%9F%E5%9B%9B%E8%B 1%A1/8139080 (дата звернення: 20.12.2022).

聚文汇 (2018)。西游记中的数学。 URL: https://wenku.baidu.com/view/0b03753ce418964bcf84b- 9d528ea81c759f52e03.html?from=search&isVipfree=1 (дата звернення: 22.10.2022).

在线成语词典. URL: http://cy.5156edu.com (дата звернення: 15.12.2022).

汉语词典. URL: http://cd.hwxnet.com/view/ndfjkoikbcidjmea.html (дата звернення: 17.12.2022).

在线汉语字典. URL: http://xh.5156edu.com/html5/148674.html (дата звернення: 18.12.2022).

汉典. URL: https://www.zdic.net/hans / %E5%8D%81%E5%85%AB%E5%B1%A4%E5%9C%B0%E7 %8D%84 (дата звернення: 18.12.2022).

成语大全. URL: https://chengyu.911cha.com/NnYzaw==.html (дата звернення: 19.12.2022).

汉典. URL: https://www.zdic.net/hans /%E4%BA%94%E9%BB%84%E5%85%AD%E6%9C%88 (дата звернення: 01.11.2022).

百度百科. URL: https://baike.baidu.com/item /%E4%BA%94%E9%BB%84%E5%85%AD%E6%9C%88 (дата звернення: 29.11.2022).