СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В АСПЕКТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ
PDF

Ключові слова

успішна жінка, жіночій образ, концепт, субконцепт, макроконцепт, мікроконцепт, лінгвоментальна модель. successful woman, female image, concept, subconcept, macroconcept, microconcept, linguistic model.

Як цитувати

ТЕРНОВА, Ж. А. (2023). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В АСПЕКТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 9-14. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.2

Анотація

У центрі уваги запропонованої статті постає питання методології інтерпретації жіночих образів з урахуванням трьох аспектів: семіотичного, психолінгвістичного та когнітивного. Мета статті – вироблення підходів до інтерпретації жіночих образів в аспекті дослідження українськомовної картини світу на матеріалі української прози кінця ХХ початку ХХІ ст. Актуальність запропонованого дослідження обґрунтовано потребою опрацювання наявних когнітивних одиниць-елементів понятійного поля, що вже отримали своє втілення у сучасній українській мові та нових, тих, що ще виформовуються на семантичному та концептуальному рівні онтологійного сприйняття трансформованої ролі жінки і її образу в свідомості українців. У результаті дослідження було з’ясовано, що модель концепту успішна жінка в українськомовній художній літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. є угрупуванням одиниць, які базуються на певній семантичній категорії, що являє собою той семантичний інваріант, який об’єднує різні комбінаторні, лексико-синтаксичні засоби системи української мов та зумовлює їх взаємодію на основі спільності їхніх семантичних функцій. Основними рівнями аналізу є семантичний (семіотичний) рівень інтерпретації, що передбачає аналіз конотацій вербальних одиниць для змалювання портрету успішної жінки, концептуальний (когнітивний) рівень сприйняття та усвідомлення українськомовним читачем успішної жінки та онтологійний (психолінгвістичний) рівень ситуацій, відчуттів та подій, що створюються завдяки чи з причини успішності самої жінки. Комплексний аналіз окремого жіночого образу може бути розділений на кілка семантичних елементів та обов’язково є похідним від етнокультурним сприйняттям певної професії або роду діяльності українським суспільством.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.2
PDF

Посилання

Барт Р. Основы семиологии. От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика. Москва : «Прогресс», 2000. С. 247–310.

Зорькина О. С. О психолингвистическом подходе к изучению текста. Язык и культура. Новосибирск, 2003. С. 205–210.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: «Перемена», 2004. 477 с.

Кондратенко Н. В. Організація семантичного поля тексту: текстовий та інтерпретаційний зміст : зб. наук. праць. Одеса : Докса, 2004. Вип. 6: Мова, текст, культура. С. 40–49.

Красных В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва : ЙТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.

ДЖЕРЕЛА

Лукащук Х. Жити сьогодні. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. 240 с.

Любка А. Карбід. Чернівці : Книги – ХІ ; Meridian Czernowitz, 2015. 286 с.

Малярчук Т. Біографія випадкового чуда. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. 240 с.

Роздобудько І. Синдром Жанни Ебютерн. ЖИТИ – ПИТИ. Збірка оповідань. Харків, Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 320 с.