ГНІЗДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ
PDF

Ключові слова

фразеологічна деривація, твірний фразеологізм, фразеотворення, словотворення, фразеодериваційне гніздо, структурно-семантичні зв’язки. phraseological derivation, forming phraseologicalunit, phrase formation, word formation, phraseological nest, structural-semantic relations.

Як цитувати

БІЛОУСОВА, Т. П. (2022). ГНІЗДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 9-15. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.2

Анотація

У статті розвивається теорія дериваційного кругообігу між одиницями лексичного і фразеологічного рівнів мови. Розглядається ділянка деривації, первинним (вихідним) елементом якої є фразеологічна одиниця (ФО). Стверджується, що ізоморфізм дериваційних процесів на лексичному та фразеологічному рівнях уможливлює опис дериваційних перетворень фразеологізмів у зв’язках та опосередкуваннях з процесами словотвору. Об’єднання похідних одиниць із твірним фразеологізмом та між собою можуть досліджуватись як дериваційні пари, ланцюжки, парадигми і гнізда. Звертаючись до гніздової організації цієї ділянки лексико-фразеологічного кругообігу, науковці, як правило, обмежуються аналізом об’єднань «твірна ФО – похідна ФО», «твірна ФО – похідні ФО», «твірна ФО – похідне слово», «твірна ФО – похідні слова», тобто обмежують вміст гнізда. У статті пропонується вважати фразеодериваційним гніздом упорядковану мотиваційними відношеннями сукупність мотивуючого (твірного) фразеологізму та всіх його похідних – і слів, і ФО. Тематична єдність гнізда будується на загальній семантиці, конденсованій у твірному фразеологізмі, а структурна єдність – на представленості в похідних хоча б одного компонента вихідного фразеологізму. У межах гнізда за участю словотвірних і фразеотвірних засобів і способів первинна фразеологічна семантика модифікується і мутує, зазнаючи дериваційного розвитку не лише у сфері фразеології, але й – більш різноманітного – у сфері лексики. Ааналіз фразеодериваційних гнізд виявив інтегруючу роль твірної одиниці, наділеної, крім основного фразеологічного, ще й категоріально-граматичним значенням. Описана типова семантична структура гнізд із вершинами – дієслівними, субстантивними, ад’єктивними і адвербіальними фразеологізмами. При цьому підкреслено її прогностичний характер і залежність заповнюваності тих чи тих семантичних місць від дії вибірковості слово- і фразеотворення – семантичної, лексичної, граматичної та компонентної.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.2
PDF

Посилання

Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 1964. 315 с.

Бушуй А. М. Словообразовательные возможности фразеологических единиц русского языка. Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : тез. докл. республ. конференции. Гродно, 1982. Ч. 1. С. 15–18.

Бушуй А. М. К изучению деривационных процессов во фразеологии. Проблемы фразеологии : межвуз. сб. науч. трудов. 1980. С. 53–59.

Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М.-Л., 1947. 784 с.

Губарев В. П. Историческая фразеология и фразеологическая деривация (на материале немецкого языка). Деривация и история языка : межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1987. С. 50–58.

Денисенко С. Н. Фразообразование в немецком языке : (фразеологическая деривация как системный фактор фразообразования). Львов : Высш. шк. Изд-во при Львовском гос. университете, 1988. 194 с.

Дмитренко О. П. Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові. Studia Linguistica. 2012. Вип. 6. С. 93-98.

Петров А. В. Отфразеологические гнёзда в русском языке (на материале адъективных, адвербиальных и пропозициональных фразеологизмов). Культура народов Причерноморья : научный журнал. 2007. № 100. Т. 2. С. 74–81.

Попова А. Р. Система лексико-фразеологических блоков в структуре лексико-фразеологического комплекса. Слово, фразеологизм, текст в литературном языке и говорах : сб. науч. трудов. Орёл, 2010. С. 99–103.

Телия В. Н. О дополнительности слово- и фразообразовательных способов номинации в сфере обозначения предметных сущностей. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. 1980. Вып. 164. С. 170–179.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 494 с.