НЕВЕРБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕСИМІСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ 20-21 СТОЛІТЬ)
PDF (English)

Ключові слова

песиміст, песимістичне висловлення, паралінгвальні невербальні засоби комунікації, кінесичні невербальні засоби комунікації, окулесичні невербальні засоби комунікації, мовчання. pessimist, pessimistic utterance, paralingual non-verbal means of communication, kinesic non-verbal means of communication, eye-related non-verbal means of communication, silence.

Як цитувати

BOICHUK, V. M., & YEFREMOVA, N. V. (2022). НЕВЕРБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕСИМІСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ 20-21 СТОЛІТЬ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 126-132. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.19

Анотація

У статті виявлено, що песимістичні висловлення супроводжуються паралінгвальними (фонаційними, респіраторними), кінесичними (мімічними, жестовими, пантомімічними), окулесичними невербальними засобами комунікації, а також мовчанням. Паралінгвальні невербальні засоби комунікації є типовим невербальним супроводом у песимістичному дискурсі (67 %). Паралінгвальними ми вважаємо звукові коди невербальної комунікації: фонаційні та респіраторні. Широкий діапазон фонаційних невербальних засобів комунікації, які супроводжують песимістичні висловлення, визначається емоційним і психічним станом мовця, а також позалінгвальними чинниками, які впливають на реалізацію його песимістичного світобачення. Виокремлення респіраторних невербальних компонентів комунікації зумовлене особливостями вияву індивідуальних психофізіологічних артикуляційно- акустичних реакцій, як-от: зітхання, шепіт, стогін, заїкання, схлипування, плач. Виявлено, що кінесичні (мімічні, жестові, пантомімічні) невербальні засоби комунікації (12%), які супроводжують песимістичні висловлення, виконують виразно-регулятивну функцію та кодифікують інформацію про песимістичне світобачення мовця. Встановлено, що менш типовими невербальними засобами, які супроводжують песимістичні висловлення, є окулесичні невербальні засоби комунікації (6 %). Функціями візуального контакту є регулювання процесу комунікації, перевірка зворотного зв’язку, відображення когнітивної активності, вираження емоцій та підтвердження характеру міжособистісних стосунків. Мовчання як невербальна реакція песиміста не є частотним (5%). Усвідомлене і навмисне використання мовчання песимістом є знаком, який вказує на потребу скористатись паузою для обдумування ситуації, що склалася, або для того, щоб проконтролювати свої емоції чи врегулювати процес спілкування. Доведено, що кінеcичні й окулесичні невербальні компоненти комунікації та мовчання слугують допоміжними засобами репрезентації песимістичного світобачення мовця, які вказують на ситуативний характер песимістичного світосприйняття. Аналіз ілюстративного матеріалу свідчить, що песимістичні висловлення супроводжуються декількома невербальними компонентами комунікації (10%). Це вказує на інтенсивність вираження емоційно-вольових і поведінкових реакцій мовця-песиміста. У ході дослідження встановлено низку номінацій, які слугують для вербалізації виокремлених невербальних засобів комунікації та виявлено особливості їхнього використання у англомовній прозі 20–21 століть.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.19
PDF (English)

Посилання

Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. Москва : Новое лит. обозрение, 2004. 584 с.

Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография. Київ : Изд. центр КНЛУ, 2012. 280 с.

Argyle M., Dean J. Nonverbal Communication in Human Social Interaction. Nonverbal Communication / ed. by R. A. Hinde. Cambridge : Cambridge University Press, 1972. P. 243–268.

Bovee C. L., Thill J. V. Business Communication Today. New York : McGraw-Hill, Inc., 1992. 659 p.

Durdubas D., Martin L. J., Koruc Z. An examination of nonverbal behaviours in successful and unsuccessful professional volleybal teams. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2021. Vol. 19. No 1. P. 120–133. doi: 10.1080/1612197X.2019.1623284

Ilgen H., Israelashvili J., Fischer A. Personal Nonverbal Repertoires in facial displays and their relation to individual differences in social and emotional styles. Cognition and Emotion. 2021. Vol. 35. No 5. P. 999–1008. doi: 10.1080/02699931.2021.1877118

Knapp M. L., Hall J. A., Horgan T. J. Nonverbal Communication in Human Interaction. Cengage Learning; 8th edition, 2022. 528 p.

Wood A. A nonverbal signal of trustworthiness: An evolutionary relevant model. Journal of Trust Research. 2021. Vol. 10. No 2. P. 134–158. doi: 10.1080/21515581.2021.1922912

Airth R. The Reckoning Inspector. Pan Macmillan, 2014. 320 p.

Berry C. J. The Celestial Window. AuthorHouse, 2013. 244 p.

Conrad J. Chance. Ed. by Martin Ray. 2008. 384 p.

Conrad J. The Arrow of Gold. URL: https://www.gutenberg.org/ files/1083/ 1083-h/1083-h.htm (Last accessed: 14.03.2021).

Conrad J. Victory. URL: https://www.gutenberg.org/files/6378/6378-h/6378-h.htm (Last accessed: 13.04.2022).

Duke D. The Fall of Cardinal Giovanni Foscolo. Strategic Book Publishing, 2008. 184 p.

Englade K. Hot Blood: The True Story of an Heiress, a Gigolo, and a Shocking Murder. St. Martin’s Press, 1997. 368 p.

Fields O. Her Heart’s Liege. Rogue Phoenix Press, 2015. 328 p.

Grosshans H. Bullet of Revenge. Lulu. com, 2012. 250 p.

Hurst B. Sherwood. iUniverse, 2011. 380 p.

London J. Sea Wolf. London : Urban Romantics, 2012. 250 p.

London J. The Valley of the Moon. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. 304 p.

Love S. P. Trail of Time. Lulu. com, 2012. 358 p.

Maugham W. Somerset. Of Human Bondage / W. Somerset Maugham. URL: https://www.e-reading.club/ bookreader.php/80509/Maugham_-_Of_Human_Bondage.html (Last accessed: 23.03.2022).

Montgomery L. M. Anne’s House of Dreams. SMK Books, 2011. 200 p.

Orczy E. The Scarlet Pimpernel. Oxford: Oxford University Press, 2018. 233 p.

Penman S. K. Devil’s Brood. Penguin, 2008. 752 p.

Plath S. The Bell Jar. URL: letters.to.stephanie.gportal.hu /portal/ letters.to.stephanie/upload/745843_1406744742_ 07068.pdf (Last accessed: 24.02.2022).

Schubiger C. The Red Dress. Magellan Books, 2004. 350 p.

Sinclair U. The Jungle. https://etc.usf.edu/lit2go/77/the-jungle/ 1261/ chapter-1/ (Last accessed: 29.03.2022).

Tanner J. The Emerald Valley. The Hillsbridge Quartet. Vol. 2. Macmillan, 2012. 608 р.

Woolf V. The Voyage Out. URL: http://www.bosonbooks.com/ boson/oldies/Voyageout.pdf (Last accessed: 07.04.2022)